Käyttöohje Tristar BP-2750 Pöytägrilli

Tarvitsetko käyttöoppaan Tristar BP-2750 Pöytägrilli? Alta voit katsoa ja ladata suomenkielisen PDF-oppaan ilmaiseksi. Tällä tuotteella on tällä hetkellä 0 usein kysyttyä kysymystä, 0 kommenttia ja 0 ääntä. Jos tämä ei ole haluamasi käyttöopas, ota meihin yhteyttä.

Onko tuotteessa vika, eikä käyttöoppaasta ole apua? Siirry Repair Café ‑alueelle etsimään ilmaisia korjauspalveluita.

Käyttöohje

Loading…

BP2750
EN | Instruction manual
NL | Gebruiksaanwijzing
FR | Mode d’emploi
DE | Bedienungsanleitung
ES | Manual de usuario
PT | Manual de utilizador
IT | Manuele utente
SV | Bruksanvisning
PL | Instrukcja obsługi
CS | Návod na použití
SK | Návod na použitie
RU | Руководство по
эксплуатации
B
P
PARTS DESCRIPTION / ONDERDELENBESCHRIJVING / DESCRIPTION DES PIÈCES / TEILEBESCHREIBUNG /
DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS / DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES / DESCRIZIONE DELLE PARTI /
BESKRIVNING AV DELAR / OPIS CZĘŚCI / POPIS SOUČÁSTÍ / POPIS SÚČASTÍ / ПИСАНИЕ ЗАПЧАСТИ
1 1 542
3
WWW.TRISTAR.EU
Tristar Europe B.V. | Jules Verneweg 87
5015 BH Tilburg | The Netherlands
ENInstruction manual
SAFETY
By ignoring the safety instructions the
manufacturer can not be hold responsible for
the damage.
If the supply cord is damaged, it must be
replaced by the manufacturer, its service
agent or similarly qualified persons in order to
avoid a hazard.
Never move the appliance by pulling the cord
and make sure the cord can not become
entangled.
The appliance must be placed on a stable,
level surface.
The user must not leave the device
unattended while it is connected to the supply.
This appliance is only to be used for
household purposes and only for the purpose
it is made for.
This appliance shall not be used by children
aged less than 8 years. This appliance can be
used by children aged from 8 years and above
and persons with reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of experience and
knowledge if they have been given
supervision or instruction concerning use of
the appliance in a safe way and understand
the hazards involved. Children shall not play
with the appliance. Keep the appliance and its
cord out of reach of children aged less than 8
years. Cleaning and user maintenance shall
not be made by children unless older than 8
and supervised.
To protect yourself against an electric shock,
do not immerse the cord, plug or appliance in
the water or any other liquid.
Keep the appliance and its cord out of reach
of children less than 8 years.
The temperature of accessible surfaces may
be high when the appliance is operating.
The appliance is not intended to be operated
by means of an external timer or a separate
remote-control system.
Only use the appropriate connector for this
device.
PARTS DESCRIPTION
1. Handles
2. Baking plate
3. Grease drain
4. Temperature control knob
5. Heat up indicator
BEFORE THE FIRST USE
Take the appliance andaccessoriesoutthebox.Removethe
stickers,protective foilorplasticfrom thedevice.
Before using your appliance for the first time, wipe off all removable
parts with a damp cloth. Never use abrasive products.
Place a grease collecting tray below the grease drain.
Place the supplied thermostat in the connection of the thermostat.
Putthepower cable intothe socket.(Note: Make surethe
voltagewhich is indicated on the devicematchesthe localvoltage
beforeconnecting the device.Voltage220V-240V 50/60Hz)
Turn the thermostat clockwise to the highest setting and allow the
device heating at least 5 minutes without food.
When the device is turned on for the first time, a slight odour will
occur. This is normal, ensure adequate ventilation. This fragrance is
only temporary and will disappear soon.
We advise to place a heat resistant coating between your table and
the appliance (this way you don't get burns on your table or table
cloth).
Place the device in a well ventilated space.
USE
Pre-heat your appliance on the highest level for a few minutes until the
temperature indicator goes off.
The heating plate should be rubbed in with some food oil.
Use the temperature knob on the thermostat to choose the desired
temperature.
The thermostat regulates a constant temperature. During cooking the
indicator light on and off, this is normal, the temperature is always
constant adjusted. Never use sharp objects on the grill plate, this will
damage the anti-stick coating.
CLEANING AND MAINTENANCE
Before cleaning, unplug the appliance and wait for the appliance to
cool down.
Never pour cold water on a hot plate, this could damage the device
and can cause splashing hot water.
Wipe the inside and the edges of the appliance with a paper towel or a
soft cloth.
Clean the appliance with a damp cloth. Never use harsh and abrasive
cleaners, scouring pad or steel wool, which damages the device.
Remove and empty the fat collecting tray after each use and wash the
tray in warm, soapy water.
Never immerse the electrical device in water or any other liquid. The
device is not dishwasher proof.
The table grill is dishwasher safe. However, we recommend to wash
the table grill by hand as this will be beneficial for the lifetime of the
product.
ENVIRONMENT
This appliance should not be put into the domestic garbage at
the end of its durability, but must be offered at a central point for the
recycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on
the appliance, instruction manual and packaging puts your attention to
this important issue. The materials used in this appliance can be
recycled. By recycling of used domestic appliances you contribute an
important push to the protection of our environment. Ask your local
authorities for information regarding the point of recollection.
Support
You can find all available information and spare parts at www.tristar.eu!
NLGebruiksaanwijzing
VEILIGHEID
De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade
voortvloeiend uit het niet opvolgen van de
veiligheidsinstructies.
Als het netsnoer beschadigd is, moet het
worden vervangen door de fabrikant, de
onderhoudsmonteur van de fabrikant of door
personen met een soortgelijke kwalificatie om
gevaar te voorkomen.
Verplaats het apparaat nooit door aan het snoer
te trekken. Zorg ervoor dat het snoer nergens in
verstrikt kan raken.
Het apparaat moet op een stabiele, vlakke
ondergrond worden geplaatst.
De gebruiker mag het apparaat niet onbeheerd
achterlaten wanneer de stekker zich in het
stopcontact bevindt.
Dit apparaat is uitsluitend voor huishoudelijk
gebruik en voor het doel waar het voor bestemd
is.
Dit apparaat mag niet worden gebruikt door
kinderen jonger dan 8 jaar. Dit apparaat kan
worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en
door personen met verminderde lichamelijke,
zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek
aan de benodigde ervaring en kennis indien ze
onder toezicht staan of instructies krijgen over
hoe het apparaat op een veilige manier kan
worden gebruikt alsook de gevaren begrijpen
die met het gebruik samenhangen. Kinderen
mogen niet met het apparaat spelen. Houd het
apparaat en het netsnoer buiten bereik van
kinderen jonger dan 8 jaar. Laat reiniging en
onderhoud niet door kinderen uitvoeren, tenzij
ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.
Dompel het snoer, de stekker of het apparaat
niet onder in water of andere vloeistoffen om
elektrische schokken te voorkomen.
Houd het apparaat en het netsnoer buiten
bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
De temperatuur van de toegankelijke
oppervlakken kan hoog zijn wanneer het
apparaat in gebruik is.
Het apparaat is niet bedoeld om bediend te
worden met behulp van een externe timer of
een afzonderlijk afstandbedieningssysteem.
Gebruik uitsluitend de juiste connector voor dit
apparaat.
ONDERDELENBESCHRIJVING
1. Handgrepen
2. Bakplaat
3. Vetuitloop
4. Temperatuurknop
5. Opwarmindicator
VOOR HET EERSTE GEBRUIK
Haal het apparaat en de accessoires uit de doos.Verwijder de stickers,
de beschermfolie of het plastic van het apparaat.
Veeg voor het eerste gebruik van het apparaat alle afneembare
onderdelen af met een vochtige doek. Gebruik nooit schurende
producten.
Plaats een vetopvangbak onder de vetuitloop.
Plaats de bijgeleverde thermostaat in de aansluiting van de thermostaat.
Sluit de voedingskabel aan op het stopcontact.(Opmerking: controleer of
het voltage op het apparaat overeenkomt met de plaatselijke
netspanning voordat u het apparaat
aansluit.Voltage220V-240V50/60Hz)
Draai de thermostaat met de klok mee op de hoogste stand en laat het
apparaat minimaal 5 minuten zonder etenswaren voorverwarmen.
Wanneer het apparaat voor de eerste keer wordt ingeschakeld, zal het
een lichte geur afgeven. Dit is normaal. Zorg voor voldoende ventilatie.
Deze geur is slechts tijdelijk en zal spoedig verdwijnen.
Het is aangeraden een warmtewerende bedekking tussen de tafel en het
apparaat te leggen (eveneens om geen sporen tengevolge van de
warmte op uw tafellaken of tafel na te laten).
Plaats het apparaat altijd in een goed geventileerde ruimte.
GEBRUIK
Verwarm uw apparaat een paar minuten op het hoogste niveau voor
totdat de temperatuurindicator uit gaat.
Smeer de bakplaat in met een beetje olie.
Met de bedieningsknop van de thermostaat kan de gewenste
temperatuur ingesteld worden.
De thermostaat regelt een constante temperatuur. Gedurende het
bakken zal het controlelampje aan en uit gaan, dit is normaal, de
ingestelde temperatuur wordt immers constant bijgeregeld. Gebruik nooit
scherpe voorwerpen op de bakplaat, dit kan de antiaanbaklaag
beschadigen.
REINIGING EN ONDERHOUD
Verwijder voor reiniging de stekker uit het stopcontact en wacht tot het
apparaat is afgekoeld.
Giet nooit koud water op een hete plaat; dit kan het apparaat
beschadigen en opspattend heet water veroorzaken.
Reinig de binnenkant en de randen van het apparaat met een stuk
keukenpapier of een zachte doek.
Reinig het apparaat met een vochtige doek. Gebruik nooit agressieve of
schurende reinigingsmiddelen, schuursponzen of staalwol; dit beschadigt
het apparaat.
Verwijder en leeg de vetopvangbak na ieder gebruik . Reinig de bak in
warm sop.
Dompel het apparaat nooit onder in water of andere vloeistoffen. Het
apparaat is niet vaatwasserbestendig.
De tafelgrill is vaatwasserbestendig. Het wordt echter aanbevolen om de
tafelgrill met de hand te wassen omdat dit de levensduur van het product
ten goede komt.
MILIEU
Dit apparaat mag aan het einde van de levensduur niet bij het
normale huisafval worden gedeponeerd, maar moet bij een speciaal
inzamelpunt voor hergebruik van elektrische en elektronische apparaten
worden aangeboden. Het symbool op het apparaat, in de
gebruiksaanwijzing en op de verpakking attendeert u hierop. De in het
apparaat gebruikte materialen kunnen worden gerecycled. Met het
recyclen van gebruikte huishoudelijke apparaten levert u een belangrijke
bijdrage aan de bescherming van ons milieu. Informeer bij uw lokale
overheid naar het inzamelpunt.
Support
U kunt alle beschikbare informatie en reserveonderdelen vinden op
www.tristar.eu!
FRManuel d'instructions
SÉCURITÉ
Si vous ignorez les instructions de sécurité, le
fabricant ne saurait être tenu responsable des
dommages.
Si le cordon d'alimentation est endommagé, il
doit être remplacé par le fabricant, son
réparateur ou des personnes qualifiées afin
d'éviter tout risque.
Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le
cordon et veillez à ce que ce dernier ne soit pas
entortillé.
L'appareil doit être posé sur une surface stable
et nivelée.
Ne laissez jamais le dispositif sans surveillance
s'il est connecté à l'alimentation.
Cet appareil est uniquement destiné à des
utilisations domestiques et seulement dans le
but pour lequel il est fabriqué.
Cet appareil ne doit pas être utilisé par des
enfants de moins de 8 ans. Cet appareil peut
être utilisé par des enfants de 8 ans ou plus et
des personnes présentant un handicap
physique, sensoriel ou mental voire ne
disposant pas des connaissances et de
l'expérience nécessaires en cas de surveillance
ou d'instructions sur l'usage de cet appareil en
toute sécurité et de compréhension des risques
impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer
avec l'appareil. Maintenez l'appareil et son
cordon d'alimentation hors de portée des
enfants de moins de 8 ans. Le nettoyage et la
maintenance utilisateur ne doivent pas être
confiés à des enfants sauf s'ils ont 8 ans ou
plus et sont sous surveillance.
Afin de vous éviter un choc électrique,
n'immergez pas le cordon, la prise ou l'appareil
dans de l'eau ou autre liquide.
Maintenez l'appareil et son cordon
d'alimentation hors de portée des enfants de
moins de 8 ans.
La température des surfaces accessibles peut
devenir élevée quand l'appareil est en fonction.
L'appareil n'est pas destiné à fonctionner avec
un dispositif de programmation externe ou un
système de télécommande indépendant.
Utilisez uniquement le connecteur approprié
pour cet appareil
DESCRIPTION DES PIÈCES
1. Poignées
2. Plaque de cuisson
3. Purge de graisse
4. Bouton de contrôle de température
5. Indicateur de chauffe
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
Sortez l'appareil et les accessoires hors de la boîte.Retirez les
autocollants, le film protecteur ou le plastique de l'appareil.
Avant la première utilisation de votre appareil, essuyez toutes les pièces
amovibles avec un chiffon humide. N’utilisez jamais de produits abrasifs.
Placez le bac de récupération de graisse sous la purge de graisse.
Insérez le thermostat fourni dans le branchement du thermostat.
Mettez le câble d'alimentation dans la prise.(Remarque : Assurez-vous
que la tension indiquée sur l'appareil correspond à la tension locale
avant de brancher l'appareil.Voltage : 220 V-240 V 50-60 Hz)
Tournez le thermostat dans le sens des aiguilles d’une montre au
maximum et laissez chauffer l'appareil pendant au moins 5 minutes sans
nourriture.
À la première mise en marche de l'appareil, une légère odeur est
perceptible. C'est normal : assurez une ventilation adéquate. Cette odeur
est seulement temporaire et disparaît rapidement.
Nous recommandons de poser l’appareil sur un sous-plat (pour éviter de
brûler votre table ou votre nappe).
Mettez l'appareil dans un endroit bien aéré
UTILISATION
Préchauffez votre appareil au niveau maximum quelques minutes
jusqu'à ce que le témoin de température s'éteigne.
De l’huile de cuisson devrait être appliquée sur la plaque de cuisson.
La température désirée peut être réglée avec le bouton du thermostat
Le thermostat régule une température constante. Pendant le
fonctionnement, le voyant lumineux clignote, ce qui est normal, la
température constante étant réglée. N’utilisez jamais d’objets tranchants
sur la plaque du grill, ceci endommagerait la couche antiadhésive.
NETTOYAGE ET MAINTENANCE
Avant le nettoyage, débranchez l'appareil et attendez qu'il refroidisse.
Ne versez jamais de l’eau froide sur la plaque chaude, ceci peut
endommager l’appareil et causer des éclaboussures d'eau chaude.
Essuyez l'intérieur et les bords de l'appareil avec une serviette en papier
ou un chiffon doux.
Nettoyez l'appareil avec un chiffon humide. N'utilisez pas de produits
nettoyants agressifs ou abrasifs, de tampons à récurer ou de laine de
verre, ceux-ci pourraient endommager l'appareil.
Retirez et videz le bac de récupération de graisse après chaque usage
et lavez-le à l'eau savonneuse chaude.
N'immergez jamais l'appareil dans l'eau ni aucun autre liquide. L'appareil
ne sont pas lavables au lave-vaisselle.
Le gril de table va au lave-vaisselle. Nous recommandons toutefois de
laver le gril de table à la main, car ce sera bénéfique pour la durée de vie
du produit.
ENVIRONNEMENT
Cet appareil ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers à la
fin de sa durée de vie, il doit être remis à un centre de recyclage pour les
appareils électriques et électroniques. Ce symbole sur l'appareil, le
manuel d'utilisation et l'emballage attire votre attention sur un point
important. Les matériaux utilisés dans cet appareil sont recyclables. En
recyclant vos appareils, vous contribuez de manière significative à la
protection de notre environnement. Renseignez-vous auprès des autorités
locales pour connaître les centres de collecte des déchets.
Support
Vous retrouvez toutes les informations et pièces de rechange sur
www.tristar.eu!
DEBedienungsanleitung
SICHERHEIT
Beim Ignorieren der Sicherheitshinweise kann
der Hersteller nicht für Schäden haftbar
gemacht werden.
Ist das Netzkabel beschädigt, muss es vom
Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich
qualifizierten Personen ersetzt werden, um
Gefahren zu vermeiden.
Bewegen Sie das Gerät niemals durch Ziehen
am Kabel, und stellen Sie sicher, dass sich das
Kabel nicht verwickelt.
Das Gerät muss auf einer ebenen, stabilen
Fläche platziert werden.
Das Gerät darf nicht unbeaufsichtigt bleiben,
während es am Netz angeschlossen ist.
Dieses Gerät darf nur für den
Haushaltsgebrauch und nur für den Zweck
benutzt werden, für den es hergestellt wurde.
Dieses Gerät darf nicht von Kindern unter 8
Jahren verwendet werden. Dieses Gerät darf
von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit
eingeschränkten körperlichen, sensorischen
oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel
an Erfahrung und Kenntnissen verwendet
werden, sofern diese Personen beaufsichtigt
oder über den sicheren Gebrauch des Geräts
unterrichtet wurden und die damit verbundenen
Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen mit
dem Gerät nicht spielen. Halten Sie das Gerät
und sein Anschlusskabel außerhalb der
Reichweite von Kindern unter 8 Jahren.
Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht
von Kindern vorgenommen werden, es sei
denn, sie sind älter als 8 und werden
beaufsichtigt.
Tauchen Sie zum Schutz vor einem
Stromschlag das Kabel, den Stecker oder das
Gerät niemals in Wasser oder sonstige
Flüssigkeiten.
Halten Sie das Gerät und sein Anschlusskabel
außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8
Jahren.
Die Temperatur der zugänglichen Oberflächen
kann hoch sein, wenn das Gerät in Betrieb ist.
Das Gerät darf nicht mit einem externen Timer
oder einem separaten Fernbedienungssystem
betrieben werden.
Verwenden Sie für dieses Gerät nur den
passenden Stecker.
TEILEBESCHREIBUNG
1. Griffe
2. Backplatte
3. Fettablauf
4. Temperaturregelknopf
5. Aufheizanzeige
VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME
Nehmen Sie das Gerät und das Zubehör aus der Verpackung.Entfernen
Sie die Aufkleber, die Schutzfolie oder das Plastik vom Gerät.
Wischen Sie vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts alle
abnehmbaren Teile mit einem feuchten Tuch ab. Verwenden Sie niemals
Scheuermittel.
Platzieren Sie eine Fettauffangschale unter dem Fettablauf.
Setzen Sie den mitgelieferten Thermostaten in den Thermostat-
Anschluss ein.
Stecken Sie den Stecker des Netzkabels in die Steckdose.(Hinweis:
Stellen Sie vor dem Anschließen des Geräts sicher, dass die auf dem
Gerät angegebene Netzspannung mit der örtlichen Spannung
übereinstimmt.Spannung220V-240V 50/60Hz
Drehen Sie den Thermostaten im Uhrzeigersinn auf die höchste
Einstellung und lassen Sie das Gerät mindestens 5 Minuten ohne
Lebensmittel aufheizen.
Wenn das Gerät zum ersten Mal eingeschaltet wird, kann es zu einer
leichten Geruchsbildung kommen. Dies ist normal. Sorgen Sie für
ausreichende Lüftung. Dieser Geruch hält nur kurze Zeit an und
verschwindet bald.
Wir empfehlen, eine hitzebeständige Unterlage zwischen Tisch und
Gerät zu legen (somit entstehen keine Brandflecken auf Tisch oder
Tischdecke).
Stellen Sie das Gerät an einem gut belüfteten Ort auf.
GEBRAUCH
Heizen Sie Ihr Gerät einige Minuten auf höchster Stufe vor, bis die
Temperaturanzeige erlischt.
Die Heizplatte muss mit Speiseöl eingerieben werden.
Mit dem Drehknopf des Thermostats kann die gewünschte Temperatur
eingestellt werden.
Der Thermostat regelt eine konstante Temperatur. Während des Garens
schaltet sich die Anzeigelampe ein und aus; dies ist normal, da die
Temperatur ständig angepasst wird. Verwenden Sie niemals scharfe
Gegenstände auf der Grillplatte, da diese die Antihaftbeschichtung
beschädigen können.
REINIGUNG UND PFLEGE
Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker und warten Sie, bis das
Gerät abgekühlt ist.
Gießen Sie niemals kaltes Wasser auf die heiße Platte, da dies das
Gerät beschädigen und heißes Wasser verspritzt werden kann.
Das Innere und die Ränder des Geräts mit einem Papiertuch oder einem
weichen Tuch abwischen.
Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie
niemals scharfe oder scheuernde Reiniger, Topfreiniger oder Stahlwolle.
Dies würde das Gerät beschädigen.
Entfernen und leeren Sie die Fettauffangschale nach jedem Gebrauch
und waschen Sie sie in warmem Seifenwasser.
Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
Das Gerät ist nicht spülmaschinenfest.
Der Tischgrill ist spülmaschinenfest. Wir empfehlen jedoch, den Tischgrill
per Hand abzuwaschen, weil dies vorteilhaft für die Lebensdauer des
Produkts ist.
UMWELT
Dieses Gerät darf am Ende seiner Lebenszeit nicht im Hausmüll
entsorgt werden, sondern muss an einer Sammelstelle für das Recyceln
von elektrischen und elektronischen Haushaltsgeräten abgegeben
werden. Das Symbol auf dem Gerät, in der Bedienungsanleitung und auf
der Verpackung macht Sie auf dieses wichtige Thema aufmerksam. Die in
diesem Gerät verwendeten Materialien können recycelt werden. Durch
das Recyceln gebrauchter Haushaltsgeräte leisten Sie einen wichtigen
Beitrag zum Umweltschutz. Fragen Sie Ihre örtliche Behörde nach
Informationen über eine Sammelstelle.
Support
Sämtliche verfügbaren Informationen und Ersatzteile finden Sie unter
www.tristar.eu!
ESManual de instrucciones
SEGURIDAD
Si ignora las instrucciones de seguridad,
eximirá al fabricante de toda responsabilidad
por posibles daños.
Si el cable de alimentación está dañado,
corresponde al fabricante, al representante o a
una persona de cualificación similar su
reemplazo para evitar peligros.
Nunca mueva el aparato tirando del cable y
asegúrese de que no se pueda enredar con el
cable.
El aparato debe colocarse sobre una superficie
estable y nivelada.
El usuario no debe dejar el dispositivo sin
supervisión mientras esté conectado a la
alimentación.
Este aparato se debe utilizar únicamente para
el uso doméstico y sólo para las funciones para
las que se ha diseñado.
Este aparato no debe ser utilizado por niños
menores de 8 años. Este aparato puede ser
utilizado por niños a partir de los 8 años y por
personas con capacidades físicas, sensoriales
o mentales reducidas, o que no tengan
experiencia ni conocimientos, sin son
supervisados o instruidos en el uso del aparato
de forma segura y entienden los riesgos
implicados. Los niños no pueden jugar con el
aparato. Mantenga el aparato y el cable fuera
del alcance de los niños menores de 8 años.
Los niños no podrán realizar la limpieza ni el
mantenimiento reservado al usuario a menos
que tengan más de 8 años y cuenten con
supervisión.
Para protegerse contra una descarga eléctrica,
no sumerja el cable, el enchufe ni el aparato en
el agua o cualquier otro líquido.
Mantenga el aparato y el cable fuera del
alcance de los niños menores de 8 años.
La temperatura de las superficies accesibles
puede ser elevada cuando funcione el aparato.
El aparato no está diseñado para usarse
mediante un temporizador externo o un sistema
de control remoto independiente.
Utilice únicamente el alimentador apropiado con
este dispositivo.
DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES
1. Asas
2. Placa de horneado
3. Drenaje de grasa
4. Mando de control de temperatura
5. Indicador de calentamiento
ANTES DEL PRIMER USO
Saque el aparato y los accesorios de la caja.Quite los adhesivos, la
lámina protectora o el plástico del dispositivo.
Antes de utilizar el aparato por primera vez, pase un paño húmedo por
todas las piezas desmontables. Nunca utilice productos abrasivos.
Coloque un colector de grasa bajo el drenaje de grasa.
Coloque el termostato suministrado en la conexión para el termostato.
Conecteelcable de alimentación ala toma de corriente.(Nota:
Asegúrese de queel voltajeindicado en el dispositivocoincidecon el
voltajelocal antes deconectar el dispositivo.Voltaje220V-240V
50/60Hz)
Gire el termostato en sentido de las agujas del reloj al ajuste máximo y
deje que el aparato se caliente, al menos, 5 minutos sin alimentos.
Cuando encienda el aparato por primera vez, este producirá un ligero
olor. Este olor es normal y solo temporal, desaparecerá en unos
minutos. Asegúrese de que la habitación está bien ventilada.
Se aconseja colocar un tapete resistente al calor entre la mesa y el
aparato (de esta manera no se quema ni la mesa ni el mantel).
Coloque el aparato en un espacio ventilado
USO
Precaliente el aparato al nivel máximo durante unos minutos hasta que
se apague el indicador de temperatura.
Deberá frotar la placa de calor con aceite comestible.
Con el mando del termostato, se puede ajustar la temperatura deseada.
El termostato regula una temperatura constante. Durante la cocción, el
piloto indicador se enciende y se apaga. Esto es normal ya que la
temperatura se ajusta constantemente. Nunca utilice objetos punzantes
sobre la plancha ya que pueden dañar la capa antiadherente.
Lataa käyttöohje suomalainen (PDF, 0.39 MB)
(Mieti ympäristöä ja tulosta tämä käyttöopas vain, jos se on todella tarpeen)

Loading…

Arviointi

Kerro meille mielipiteesi Tristar BP-2750 Pöytägrilli arvioimalla tuote. Haluatko jakaa tuotekokemuksesi tai kysyä kysymyksen? Jätä kommentti sivun alalaidassa.
Oletko tyytyväinen kohteeseen Tristar BP-2750 Pöytägrilli?
Kyllä Ei
Arvostele tuote ensimmäisenä
0 äänet

Keskustele tuotteesta

Täällä voit jakaa mielipiteesi Tristar BP-2750 Pöytägrilli:sta. Jos sinulla on kysyttävää, lue ensin huolellisesti käyttöohje. Käsikirjaa voi pyytää yhteydenottolomakkeellamme.

Lisää tästä ohjekirjasta

Ymmärrämme, että on mukavaa, että sinulla on paperikäyttöinen käyttöopas laitteellesi Tristar BP-2750 Pöytägrilli. Voit aina ladata oppaan verkkosivuiltamme ja tulostaa sen itse. Jos haluat alkuperäisen käyttöoppaan, suosittelemme ottamaan yhteyttä osoitteeseen Tristar. He saattavat pystyä toimittamaan alkuperäisen ohjekirjan. Etsitkö laitteen Tristar BP-2750 Pöytägrilli käyttöopasta toisella kielellä? Valitse haluamasi kieli kotisivuiltamme ja etsi mallinumero nähdäksesi, onko sitä saatavilla.

Tekniset tiedot

Tuotemerkki Tristar
Malli BP-2750
Kategoria Pöytägrillit
Tiedostotyyppi PDF
Tiedoston koko 0.39 MB

Kaikki käsikirjat kohteelle Tristar Pöytägrillit
Lisää Pöytägrillit käsikirjoja

Käyttöohje Tristar BP-2750 Pöytägrilli

Liittyvät tuotteet

Aiheeseen liittyvät luokat