Käyttöohje Nedis KASC600WD Keittiövaaka

Tarvitsetko käyttöoppaan Nedis KASC600WD Keittiövaaka? Alta voit katsoa ja ladata suomenkielisen PDF-oppaan ilmaiseksi. Tällä tuotteella on tällä hetkellä 3 usein kysyttyä kysymystä, 0 kommenttia ja 0 ääntä. Jos tämä ei ole haluamasi käyttöopas, ota meihin yhteyttä.

Onko tuotteessa vika, eikä käyttöoppaasta ole apua? Siirry Repair Café ‑alueelle etsimään ilmaisia korjauspalveluita.

Käyttöohje

Loading…

Modo de volume de água
Unidade de peso (quilogramas)
Unidade de volume (mililitros)
Unidade de volume (onças uidas)
Unidade de peso (libras)
Prima o botão de modo A
3
para alternar entre
os modos: quilogramas, mililitros, onças uidas,
libras, modo de volume de leite e modo de
volume de água.
Carregue no botão ligar/desligar / zero A
4
para
ligar ou desligar o produto, ou repor o valor atual
para «0».
Utilização do produto
1. Prima A
4
para ligar o produto.
2. Prima repetidamente A
3
para selecionar o
modo pretendido. O modo atual é exibido em
A
2
.
3. Coloque uma chávena ou outro recipiente
adequado sobre a plataforma de pesagem A
1
.
4. Prima A
4
para colocar a leitura a «0».
5. Adicione carga ao copo para começar a pesar.
6. Prima A
4
para colocar a leitura a «0» se quiser
adicionar várias cargas sem ter de remover a
chávena ou o recipiente.
7. Prima e mantenha A
4
para desligar o produto.
e
Snabbstartsguide
Digital SlimLine-köksvåg
KASC600WD
För ytterligare information, se den utökade
manualen online: ned.is/kasc600wd
Avsedd användning
KASC600WD är en mycket exakt köksvåg som kan
mäta i kilo, milliliter, uid ounces och pund.
Produkten kan även användas för att mäta mjölk-
och vattenvolymer.
Denna produkt är endast avsedd för användning
inomhus.
Produkten är inte avsedd för yrkesmässig
användning.
Modiering av produkten kan medföra
konsekvenser för säkerhet, garanti och korrekt
funktion.
Specikationer
Produkt Digital SlimLine-köksvåg
Artikelnummer KASC600WD
Dimensioner (l x b x h) 230 x 170 x 22 mm
Inspänning 2 x 1,5 VDC
Batterityp 2 st. 1,5 V AAA (medföljer ej)
Max viktkapacitet 5 kg
Vägnings-
noggrannhet
1 g
Enheter Kg
Lbs
Huvuddelar (bild A)
1 Vägningsyta
2 Display
3 Lägesknapp
4 På/Av/Noll-knapp
5 Batterifack
Säkerhetsanvisningar
-
VARNING
Säkerställ att du har läst och förstått alla
instruktioner i detta dokument innan du
installerar och använder produkten. Behåll
förpackningen och detta dokument som
framtida referens.
Använd produkten endast enligt anvisningarna i
detta dokument.
Använd inte produkten om en del är skadad eller
defekt. Byt omedelbart ut en skadad eller defekt
produkt.
Tappa inte produkten och skydda den mot slag.
Exponera inte produkten till vatten eller fukt.
Denna produkt får, för att minska risken för
elchock, endast servas av en kvalicerad
underhållstekniker.
Sänk aldrig ner produkten i vatten, och placera
den inte i en diskmaskin.
Demontera, öppna eller krossa inte uttjänta
celler eller batterier.
Exponera inte cellerna eller batterierna för hetta
eller eld. Undvik förvaring i direkt solljus.
Kortslut inte en cell eller ett batteri.
Förvara inte celler eller batterier på ett
oorganiserat sätt i en kartong eller låda där de
kan kortsluta varandra eller kortslutas av andra
metallföremål.
Utsätt inte celler eller batterier för mekaniskt
slag.
Om ett batteri läcker, låt inte vätskan komma i
kontakt med huden eller ögonen. Om kontakt
har inträat, tvätta det påverkade området med
rikligt med vatten och uppsök läkare.
Blanda inte celler från olika tillverkare eller med
olika kapacitet, storlek eller typ i produkten.
Använd endast batteritypen eller -typerna
rekommenderade i detta dokument.
Håll celler och batterier rena och torra.
Spara produktens originaldokumentation för
framtida konsultation.
Ta om möjligt ut batteriet ur produkten när den
inte används.
Ta inte ut en cell eller ett batteri ur
originalemballaget innan det ska användas.
Använd inte en cell eller ett batteri som inte är
avsett för användning tillsammans med
produkten.
Använd endast cellen eller batteriet i den
applikation för vilken de är avsedda.
Torka cellens eller batteriets anslutningar med
en ren trasa om de är smutsiga.
Barn ska hållas under uppsikt när de använder
batterier.
Observera markeringarna plus (+) och minus (–)
på cellen, batteriet och utrustningen, och
säkerställ korrekt användning.
Bortskaa cellen eller batteriet på korrekt sätt.
Uppsök omedelbart läkare om en cell eller ett
batteri har förtärts.
Sätta i batterier (bild B)
1. Öppna batterifacket A
5
.
2. Sätt i 2 st. AAA-batterier (medföljer ej) i A
5
.
4
Observera markeringarna plus (+) och minus
(–) på cellen, batteriet och utrustningen, och
säkerställ korrekt användning.
3. Stäng A
5
.
Symbolförklaring
Symbol Förklaring
Taravikt (nollvikt inklusive behållare)
Nollvikt
Negativt värde
Viktläge
Läge för mjölkvolym
Läge för vattenvolym
Unidad de volumen (mililitros)
Unidad de volumen (onzas líquidas)
Unidad de peso (libras)
Pulse el botón de modo A
3
para pasar de un
modo a otro: kilogramos, mililitros, onzas
líquidas, libras, modo Volumen de leche y modo
Volumen de agua.
Pulse el botón On/O / Cero A
4
para encender
o apagar el producto, o para volver a poner el
valor actual a “0”.
Uso del producto
1. Pulse A
4
para encender el producto.
2. Pulse A
3
varias veces para seleccionar el modo
deseado. El modo actual se muestra en A
2
.
3. Coloque una taza o cualquier otro recipiente
adecuado sobre la plataforma de pesaje A
1
.
4. Pulse A
4
para restar la tara y poner la medición
a “0”.
5. Añada los ingredientes a la taza para empezar a
pesar.
6. Pulse A
4
para restar la tara y poner la medición
a “0” si quiere añadir varios ingredientes sin
tener que quitar la taza o el recipiente.
7. Mantenga pulsado A
4
para apagar el
producto.
i
Guia de iniciação rápida
Balança de cozinha digital
Slimline
KASC600WD
Para mais informações, consulte a
versão alargada do manual on-line:
ned.is/kasc600wd
Utilização prevista
A KASC600WD é uma balança de cozinha
altamente precisa que pode medir em
quilogramas, mililitros, onças uidas e libras.
O produto também pode ser denido para medir
os volumes de leite e água.
O produto destina-se apenas a utilização em
interiores.
O produto não se destina a utilização prossional.
Qualquer alteração do produto pode ter
consequências em termos de segurança, garantia
e funcionamento adequado.
Especicações
Produto Balança de cozinha digital
Slimline
Número de artigo KASC600WD
Dimensões (c x l x a) 230 x 170 x 22 mm
Potência de entrada 2 x 1,5 VDC
Tipo de bateria 2 x 1,5 V AAA (não incluídas)
Capacidade máxima
de pesagem
5 kg
Precisão da pesagem 1 g
Unidades Kg
Lbs
Peças principais (imagem A)
1 Plataforma de
pesagem
2 Ecrã
3 Botão de modo
4 Botão ligar/desligar /
zero
5 Compartimento das
pilhas
Instruções de segurança
-
AVISO
Certique-se de que leu e compreendeu as
instruções deste documento na íntegra antes de
instalar ou utilizar o produto. Guarde a
embalagem e este documento para referência
futura.
Utilize o produto apenas conforme descrito
neste documento.
Não utilize o produto caso uma peça esteja
danicada ou defeituosa. Substitua
imediatamente um produto danicado ou
defeituoso.
Não deixe cair o produto e evite impactos.
Não exponha o produto à água ou humidade.
Este produto pode ser reparado apenas por um
técnico qualicado para manutenção a m de
reduzir o risco de choque elétrico.
Nunca mergulhe o produto em água nem o
coloque numa máquina de lavar loiça.
Não desmonte, abra ou rasgue acumuladores ou
baterias.
Não exponha as pilhas ou baterias ao calor ou a
chamas. Evite armazenar sob luz solar direta.
Não curto-circuite uma pilha ou bateria.
Não conserve pilhas ou baterias ao acaso numa
caixa ou gaveta onde possam entrar em
curto-circuito entre si ou ser colocadas em
curto-circuito por outros objetos metálicos.
Não sujeite as pilhas ou baterias a choques
mecânicos.
Em caso de fuga de uma pilha, não permita que
o líquido entre em contacto com a pele ou os
olhos. Em caso de contacto, lave a área afetada
com água em abundância e procure
aconselhamento médico.
Não misture pilhas de fabrico, capacidade,
tamanho ou tipo diferentes dentro de um
mesmo produto.
Utilize apenas o(s) tipo(s) de pilha(s)
recomendado(s) neste documento.
Mantenha as pilhas e baterias limpas e secas.
Conserve a documentação original do produto
para referência futura.
Quando possível, remova a bateria do produto
sempre que não estiver a ser utilizada.
Não remova uma pilha ou bateria da embalagem
original até que seja necessário utilizá-la.
Não utilize qualquer pilha que não tenha sido
concebida para ser utilizada com o produto.
Utilize apenas a pilha ou bateria para a aplicação
para a qual foi concebida.
Limpe os terminais da pilha ou da bateria com
um pano limpo e seco se apresentarem sinais de
sujidade.
A utilização da bateria por crianças deve ser
supervisionada.
Respeite as marcas de mais (+) e menos (-) na
pilha, na bateria e no equipamento e garanta
uma utilização correta.
Elimine corretamente a célula ou a bateria.
Procure imediatamente aconselhamento médico
caso uma pilha ou bateria tenha sido engolida.
Colocação das pilhas (imagem B)
1. Abra o compartimento das pilhas A
5
.
2. Coloque duas pilhas AAA (não incluídas) dentro
de A
5
.
4
Respeite as marcas de mais (+) e menos (-) na
pilha, na bateria e no equipamento e garanta
uma utilização correta.
3. Feche A
5
.
Explicações sobre os símbolos
Símbolo Explicação
Tara
Peso zero
Valor negativo
Modo de pesagem
Modo de volume de leite
Unità di misura del peso (libbre)
Premere il pulsante Mode (modalità) A
3
per
passare da una modalità all’altra: chilogrammi,
millilitri, once uide, libbre, modalità quantità di
latte e modalità quantità d’acqua.
Premere il pulsante on-o / zero A
4
per
accendere/spegnere il prodotto o ripristinare il
valore corrente a “0”.
Utilizzo del prodotto
1. Premere A
4
per accendere il prodotto.
2. Premere ripetutamente A
3
per selezionare la
modalità desiderata. La modalità corrente viene
visualizzata su A
2
.
3. Posizionare una tazza o un altro contenitore
adatto sul piano di pesatura A
1
.
4. Premere A
4
per riportare la lettura della tara a
“0”.
5. Aggiungere il peso alla tazza per iniziare a
pesare.
6. Se si desidera aggiungere più pesi senza
rimuovere la tazza o il contenitore, premere A
4
per riportare la lettura della tara a “0”.
7. Tenere premuto A
4
per spegnere il prodotto.
h
Guía de inicio rápido
Báscula de cocina digital
Slimline
KASC600WD
Para más información, consulte el manual
ampliado en línea: ned.is/kasc600wd
Uso previsto por el fabricante
La KASC600WD es una báscula de cocina de gran
precisión que mide en kilogramos, mililitros, onzas
líquidas y libras.
También se puede congurar el producto para
medir volúmenes de leche y agua.
El producto está diseñado únicamente para uso
en interiores.
El producto no está diseñado para un uso
profesional.
Cualquier modicación del producto puede tener
consecuencias para la seguridad, la garantía y el
funcionamiento adecuado.
Especicaciones
Producto Báscula de cocina digital
Slimline
Número de artículo KASC600WD
Dimensiones (L x
An x Al)
230 x 170 x 22 mm
Potencia de entrada 2 x 1,5 VDC
Tipo de batería 2 x 1,5 V AAA (no incluidas)
Capacidad máxima de
pesaje
5 kg
Precisión de pesaje 1 g
Unidades Kg
Lbs
Partes principales (imagen A)
1 Plataforma de pesaje
2 Visualización
3 Botón de modo
4 Botón On/O / Cero
5 Compartimento de las
pilas
Instrucciones de seguridad
-
ADVERTENCIA
Asegúrese de que ha leído y entendido
completamente las instrucciones en este
documento antes de instalar o utilizar el
producto. Guarde el embalaje y este documento
para futuras consultas.
Utilice el producto únicamente tal como se
describe en este documento.
No use el producto si alguna pieza está dañada o
presenta defectos. Sustituya inmediatamente un
producto si presenta daños o está defectuoso.
No deje caer el producto y evite que sufra
golpes.
No exponga el producto al agua o a la humedad.
Este producto solo puede recibir servicio de un
técnico cualicado para su mantenimiento para
así reducir el riesgo de descargas eléctricas.
Nunca sumerja el producto en agua ni lo
coloque en un lavavajillas.
No desmonte, abra o despedace baterías o pilas
secundarias.
No exponga las pilas o baterías al calor o al
fuego. Evite el almacenamiento bajo luz solar
directa.
No cortocircuite una pila o una batería.
No guarde las pilas o baterías de cualquier modo
en una caja o bandeja donde se pudieran
cortocircuitar entre sí o cortocircuitarse por
medio de otros objetos metálicos.
No someta las pilas o baterías a golpes
mecánicos.
En el supuesto de una fuga de la pila, no permita
que el líquido entre en contacto con la piel o los
ojos. Si se ha producido el contacto, lave la zona
afectada con agua abundante y consulte a un
médico.
No mezcle pilas de diferente fabricación,
capacidad, tamaño o tipo dentro de un
producto.
Utilice solamente el/los tipo(s) de pilas
recomendados en este documento.
Mantenga la pilas y baterías limpias y secas.
Conserve la documentación original del
producto para futuras referencias.
Siempre que sea posible, quite la batería del
producto cuando no se utilice.
No retire una pila o batería del embalaje original
hasta que sea requerida para su uso.
No utilice ninguna pila o batería que no esté
diseñada para el uso con el producto.
Utilice solamente la pila o la batería en la
aplicación para la que se haya diseñado.
Limpie los terminales de la pila o la batería con
un paño seco y limpio si se ensucian.
El uso de la batería por los niños debe hacerse
bajo supervisión.
Observe las marcas positivo (+) y negativo (–) en
la pila, batería y equipo y asegúrese de un uso
correcto.
Deseche la pila o la batería correctamente.
Busque ayuda médica inmediatamente si
alguien se ha tragado una pila o una batería.
Cómo colocar las pilas (imagen B)
1. Abra el compartimento de las pilas A
5
.
2. Coloque 2 pilas AAA (no incluidas) en A
5
.
4
Observe las marcas positivo (+) y negativo (–)
en la pila, batería y equipo y asegúrese de un
uso correcto.
3. Cierre A
5
.
Explicaciones de los símbolos
Símbolo Explicación
Valor de tara
Valor cero
Valor negativo
Modo Peso
Modo Volumen de leche
Modo Volumen de agua
Unidad de peso (kilogramos)
Druk op de modusknop A
3
om tussen de modi
kilogram, milliliter, vloeibare ounces, pounds,
melkvolumemodus en watervolumemodus te
schakelen.
Druk op de aan/uit / nul-knop A
4
om het
product aan of uit te zetten, of de huidige
waarde naar ‘0’ te resetten.
Het product gebruiken
1. Druk op A
4
om het product aan te zetten.
2. Druk herhaaldelijk op A
3
om de gewenste
modus te kiezen. Op A
2
verschijnt de huidige
modus.
3. Plaats een kopje of geschikt bakje op het
weegplateau A
1
.
4. Druk op A
4
om de uitlezing op ‘0’ te zetten.
5. Doe het te wegen product in het kopje om het
wegen te starten.
6. Druk op A
4
om de uitlezing op ‘0’ te zetten als
u meerdere producten wilt toevoegen zonder
het kopje of bakje te hoeven verwijderen.
7. Houd A
4
ingedrukt om het product uit te
zetten.
j
Guida rapida all’avvio
Bilancia digitale da cucina
ultrapiatta
KASC600WD
Per maggiori informazioni vedere il
manuale esteso online: ned.is/kasc600wd
Uso previsto
Il KASC600WD è una bilancia da cucina ad alta
precisione in grado di misurare in chilogrammi,
millilitri, once uide e libbre.
Il prodotto può anche essere impostato per
misurare quantità di latte e acqua.
Il prodotto è inteso solo per utilizzo in interni.
Il prodotto non è inteso per utilizzi professionali.
Eventuali modiche al prodotto possono
comportare conseguenze per la sicurezza, la
garanzia e il corretto funzionamento.
Speciche
Prodotto Bilancia digitale da cucina
ultrapiatta
Numero articolo KASC600WD
Dimensioni (p x l x a) 230 x 170 x 22 mm
Potenza assorbita 2 x 1,5 VDC
Tipo batteria 2 x 1,5 V AAA (non incluse)
Capacità di pesatura
massima
5 kg
Precisione di pesatura 1 g
Unità di misura Kg
Lbs
Parti principali (immagine A)
1 Piano di pesatura
2 Display
3 Pulsante Modalità
4 Pulsante on-o / zero
5 Vano batteria
Istruzioni di sicurezza
-
ATTENZIONE
Assicurarsi di aver letto e compreso pienamente
le istruzioni presenti nel documento prima di
installare o utilizzare il prodotto. Conservare la
confezione e il presente documento per farvi
riferimento in futuro.
Utilizzare il prodotto solo come descritto nel
presente documento.
Non utilizzare il prodotto se una parte è
danneggiata o difettosa. Sostituire
immediatamente un prodotto danneggiato o
difettoso.
Non far cadere il prodotto ed evitare impatti.
Non esporre il prodotto all’acqua o all’umidità.
Il prodotto può essere riparato e sottoposto a
manutenzione esclusivamente da un tecnico
qualicato per ridurre il rischio di scosse
elettriche.
Non immergere mai il prodotto in acqua né
riporlo in lavastoviglie.
Non smontare, aprire o tagliare le celle o batterie
secondarie.
Non esporre le celle o le batterie al calore o al
fuoco. Evitare di conservarle alla luce diretta del
sole.
Non cortocircuitare una cella o una batteria.
Non conservare le celle o le batterie alla rinfusa
in una scatola o in cassetto dove possono creare
cortocircuiti fra di loro o a causa di altri oggetti
metallici.
Proteggere le celle e le batterie da urti.
In caso di perdita di una cella, non lasciare che il
liquido venga in contatto con la pelle o con gli
occhi. In caso di contatto, lavare l’area in
questione con acqua abbondante e rivolgersi a
un medico.
Non mischiare celle di produzione, capacità,
dimensioni o tipi dierenti in un singolo
prodotto.
Utilizzare il/i tipo/i di batteria consigliato/i nel
presente documento.
Mantenere le celle e le batterie pulite e asciutte.
Conservare la documentazione originale del
prodotto per farvi riferimento in futuro.
Quando possibile, estrarre la batteria dal
prodotto quando non viene utilizzata.
Non rimuovere una cella o una batteria dalla sua
confezione originale no a quando non ne è
necessario l’utilizzo.
Non utilizzare alcuna cella o batteria che non sia
progettata per essere utilizzata con il prodotto.
Utilizzare la cella o la batteria solo nelle
applicazioni cui è destinata.
Se sono sporchi, stronare i morsetti della cella o
della batteria con un panno asciutto e pulito.
L’utilizzo della batteria da parte dei bambini
deve avvenire solo se sotto la supervisione di un
adulto.
Osservare i segni più (+) e meno (–) sulla cella,
sulla batteria e sull’apparecchiatura per
assicurare l’utilizzo corretto.
Smaltire le celle o le batterie in modo
appropriato.
Rivolgersi immediatamente a un medico in caso
di ingestione di un componente o una batteria.
Inserimento delle batterie (gura B)
1. Aprire il vano batteria A
5
.
2. Collocare 1 batteria CR2032 (inclusa in
dotazione) in A
5
.
4
Osservare i segni più (+) e meno (–) sulla
cella, sulla batteria e sull’apparecchiatura per
assicurare l’utilizzo corretto.
3. Chiudere A
5
.
Spiegazione dei simboli
Simbolo Spiegazione
Peso tara
Peso zero
Valore negativo
Modalità peso
Modalità quantità di latte
Modalità quantità d’acqua
Unità di misura del peso (chilogrammi)
Unità di misura del volume (millilitri)
Unità di misura del volume (once uide)
Appuyez sur le bouton marche/arrêt / remise à
zéro A
4
pour mettre le produit en marche ou à
l’arrêt ou bien pour réinitialiser la valeur actuelle
sur « 0 ».
Utiliser le produit
1. Appuyez sur A
4
pour mettre le produit sous
tension.
2. Appuyez de façon répétée sur A
3
pour
sélectionner le mode souhaité. Le mode actuel
est aché sur A
2
.
3. Mettez une tasse ou un autre récipient
approprié sur la plateforme de pesage A
1
.
4. Appuyez sur A
4
pour tarer la lecture sur «0».
5. Ajoutez une charge à la tasse pour commencer
le pesage.
6. Appuyez sur A
4
pour tarer la lecture à « 0 » si
vous souhaitez ajouter plusieurs charges sans
avoir à retirer la tasse ou le récipient.
7. Appuyez sur A
4
et maintenez-le pour arrêter le
produit.
d
Snelstartgids
Platte digitale
keukenweegschaal
KASC600WD
Zie voor meer informatie de uitgebreide
handleiding online: ned.is/kasc600wd
Bedoeld gebruik
De KASC600WD is een uiterst nauwkeurige
keukenweegschaal die kan wegen/meten in
kilogram, milliliter, vloeibare ounces en pounds.
Het product kan ook worden ingesteld voor het
meten van melkvolumes en watervolumes.
Het product is enkel bedoeld voor gebruik
binnenshuis.
Het product is niet bedoeld voor professioneel
gebruik.
Elke wijziging van het product kan gevolgen
hebben voor de veiligheid, garantie en correcte
werking.
Specicaties
Product Platte digitale
keukenweegschaal
Artikelnummer KASC600WD
Afmetingen (l x b x h) 230 x 170 x 22 mm
Ingangsvermogen 2 x 1,5 VDC
Batterijtype 2 x 1,5 V AAA (niet
meegeleverd)
Maximaal
weegvermogen
5 kg
Weegnauwkeurigheid 1 g
Eenheden Kg
Lbs
Belangrijkste onderdelen (afbeelding A)
1 Weegplateau
2 Display
3 Modusknop
4 Aan/uit- / nul-knop
5 Batterijcompartiment
Veiligheidsvoorschriften
-
WAARSCHUWING
Zorg ervoor dat u de instructies in dit document
volledig gelezen en begrepen heeft voordat u
het product installeert of gebruikt. Bewaar de
verpakking en dit document voor toekomstig
gebruik.
Gebruik het product alleen zoals in dit document
beschreven.
Gebruik het product niet als een onderdeel
beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd
of defect product onmiddellijk.
Laat het product niet vallen en voorkom stoten.
Stel het product niet bloot aan water of vocht.
Dit product mag voor onderhoud alleen worden
geopend door een erkend technicus om het
risico op elektrische schokken te verkleinen.
Dompel het product nooit onder in water en zet
het nooit in de vaatwasser.
Demonteer, open of plet secundaire cellen of
batterijen niet.
Stel de cellen of batterijen niet bloot aan hitte of
vuur. Vermijd opslag in direct zonlicht.
Een cel of batterij niet kortsluiten.
Bewaar cellen of batterijen niet wanordelijk in
een doos of lade waar ze elkaar kunnen
kortsluiten of door andere metalen voorwerpen
kunnen worden kortgesloten.
Cellen of batterijen niet aan mechanische
schokken blootstellen.
Als een cel lekt, laat de vloeistof dan niet met de
huid of de ogen in contact komen. Als dit toch
gebeurt, moet u de vloeistof direct met veel
water afspoelen en medische hulp inroepen.
Meng geen cellen van verschillende productie,
capaciteit, grootte of type in een product.
Gebruik uitsluitend het (de) in dit document
aanbevolen batterijtype(s).
Houd cellen en batterijen schoon en droog.
Bewaar de originele productdocumentatie voor
toekomstig gebruik.
Verwijder de batterij indien mogelijk uit het
product wanneer het niet in gebruik is.
Verwijder een cel of batterij pas uit de originele
verpakking als u die gaat gebruiken.
Gebruik geen cel of batterij die niet bedoeld is
voor gebruik met de apparatuur.
Gebruik de batterij of cel alleen op de wijze
waarvoor deze bedoeld is.
Veeg de cel of de batterijpolen met een schone,
droge doek af als ze vuil zijn.
Gebruik van de batterij door kinderen moet
onder toezicht staan.
Let op de plus (+) en min (-) markeringen op de
cel, batterij en apparatuur en zorg dat het
correct gebruikt wordt.
Gooi de cel of batterij volgens de voorschriften
weg.
Raadpleeg onmiddellijk een arts als een cel of
een batterij ingeslikt is.
Batterijen plaatsen (afbeelding B)
1. Open het batterijcompartiment A
5
.
2. Plaats 2 AAA batterijen (niet inbegrepen) in
A
5
.
4
Let op de plus (+) en min (-) markeringen op
de cel, batterij en apparatuur en zorg dat het
correct gebruikt wordt.
3. Sluit A
5
.
Verklaringen van de symbolen
Symbool Verklaring
Tarragewicht
Nul-gewicht
Negatieve waarde
Gewichtsmodus
Melkvolumemodus
Watervolumemodus
Gewichtseenheid (kilogram)
Volume-eenheid (milliliter)
Volume-eenheid (vloeibare ounces)
Gewichtseenheid (pounds)
2. Drücken Sie mehrmals A
3
, um den
gewünschten Modus auszuwählen. Der aktuelle
Modus wird auf A
2
angezeigt.
3. Stellen Sie einen Messbecher oder anderen
geeigneten Behälter auf die Wiegeplattform
A
1
.
4. Drücken Sie A
4
, um den Wert auf „0“ zu
tarieren.
5. Geben Sie Gewicht in den Behälter, um mit dem
Wiegen zu beginnen.
6. Drücken Sie A
4
, um den aktuellen Wert auf
„0“ zu tarieren, falls Sie mehrere Wiegungen
durchführen möchten, ohne den Messbecher
oder Behälter entfernen zu müssen.
7. Halten Sie A
4
gedrückt, um das Produkt
auszuschalten.
b
Guide de démarrage rapide
Balance de cuisine
digitale Slimline
KASC600WD
Pour plus d'informations, consultez
le manuel détaillé en ligne :
ned.is/kasc600wd
Utilisation prévue
Le KASC600WD est une balance de cuisine
très précise qui peut mesurer en kilogrammes,
millilitres, onces liquides et livres.
Le produit peut également être réglé pour
mesurer des volumes de lait et d’eau.
Le produit est prévu pour un usage intérieur
uniquement.
Le produit nest pas destiné à un usage
professionnel.
Toute modication du produit peut avoir des
conséquences sur la sécurité, la garantie et le bon
fonctionnement.
Spécications
Produit Balance de cuisine digitale
Slimline
Article numéro KASC600WD
Dimensions (L x l x H) 230 x 170 x 22 mm
Puissance d'entrée 2 x 1,5 VDC
Type de batterie 2 x 1,5 V AAA (non incluses)
Capacité de pesage
maximale
5 kg
Précision de pesage 1 g
Unités Kg
Lbs
Pièces principales (image A)
1 Plateforme de pesage
2 Achage
3 Bouton mode
4 Bouton marche/arrêt /
remise à zéro
5 Compartiment à piles
Consignes de sécurité
-
AVERTISSEMENT
Assurez-vous d'avoir entièrement lu et compris
les instructions de ce document avant d'installer
ou d'utiliser le produit. Conservez l'emballage et
le présent document pour référence ultérieure.
Utilisez le produit uniquement comme décrit
dans le présent document.
Ne pas utiliser le produit si une pièce est
endommagée ou défectueuse. Remplacez
immédiatement un produit endommagé ou
défectueux.
Ne pas laisser tomber le produit et éviter de le
cogner.
Ne pas exposer le produit à l'eau ou à l'humidité.
Ce produit ne peut être réparé que par un
technicien qualié an de réduire les risques
d'électrocution.
Ne jamais plonger le produit dans l'eau et ne pas
le mettre au lave-vaisselle.
Ne pas démonter, ouvrir ou déchiqueter des
piles secondaires.
Ne pas exposer des piles ou des batteries à la
chaleur ou au feu. Évitez tout stockage à la
lumière directe du soleil.
Ne pas court-circuiter une pile ou une batterie.
Ne pas stocker les piles ou les batteries au hasard
dans une boîte ou un tiroir où elles pourraient se
court-circuiter ou être court-circuitées par
d'autres objets métalliques.
Ne pas soumettre les piles ou les batteries à des
chocs mécaniques.
En cas de fuite d’une pile, ne pas laisser le liquide
entrer en contact avec la peau ou les yeux. En cas
de contact, lavez la zone touchée à grande eau
et consultez un médecin.
Ne pas mélanger des piles de fabrication,
capacité, taille ou type diérents dans un même
produit.
Utilisez le(s) type(s) de pile recommandé(s) dans
le présent document.
Gardez les piles et les batteries propres et
sèches.
Conservez la documentation originale du
produit pour référence ultérieure.
Si possible, retirez la batterie du produit lorsqu'il
n'est pas utilisé.
Ne pas retirer une pile ou une batterie de son
emballage d'origine tant que vous ne l'utilisez
pas.
N'utiliser aucune pile ou batterie qui n'est pas
conçue pour être utilisée avec le produit.
Utilisez uniquement la pile ou la batterie dans
l’application pour laquelle elle a été conçue.
Essuyez les bornes de la pile ou de la batterie
avec un chion propre et sec si elles sont sales.
L'utilisation de la batterie par des enfants doit
être surveillée.
Respectez les marquages positif (+) et négatif (-)
sur la pile, la batterie et le matériel et
assurez-vous de les utiliser correctement.
Mettez correctement au rebut la pile ou la
batterie.
En cas d’ingestion d’une pile-bouton ou autre
batterie, consultez un médecin immédiatement.
Insérer les piles (image B)
1. Ouvrir le compartiment à piles A
5
.
2. Mettez 2 piles AAA (non incluses) dans A
5
.
4
Respectez les marquages positif (+) et négatif
(-) sur la pile, la batterie et le matériel et
assurez-vous de les utiliser correctement.
3. Fermez A
5
.
Explications des symboles
Symbole Explication
Tare du poids
Remise à zéro du poids
Valeur négative
Mode poids
Mode volume de lait
Mode volume d’eau
Unité de poids (kilogrammes)
Unité de volume (millilitres)
Unité de volume (onces liquides)
Unité de poids (livres)
Appuyez sur le bouton mode A
3
pour basculer
entre les modes : kilogrammes, millilitres, onces
liquides, livres, volume de lait et volume d’eau.
Bestimmungsgemäße Verwendung
Die KASC600WD ist eine hochpräzise
Küchenwaage, die in Kilogramm, Millilitern,
Flüssigunzen und Pfund messen kann.
Das Produkt kann auch auf die Messung von
Milch- und Wassermengen eingestellt werden.
Das Produkt ist nur zur Verwendung innerhalb von
Gebäuden gedacht.
Das Produkt ist nicht für den professionellen
Einsatz gedacht.
Jegliche Modikation des Produkts kann Folgen
für die Sicherheit, Garantie und ordnungsgemäße
Funktionalität haben.
Spezikationen
Produkt Schlanke Digital-Küchenwaage
Artikelnummer KASC600WD
Größe (L x B x H) 230 x 170 x 22 mm
Eingangsleistung 2 x 1,5 VDC
Batterietyp 2 x 1,5 V AAA (nicht im
Lieferumfang enthalten)
Maximaler
Wiegebereich
5 kg
Wiegegenauigkeit 1 g
Einheiten Kg
Lbs
Hauptbestandteile (Abbildung A)
1 Wiegeplattform
2 Anzeige
3 Modus-Taste
4 Ein/Aus/Null-Taste
5 Batteriefach
Sicherheitshinweise
-
WARNUNG
Vergewissern Sie sich, dass Sie die Anweisungen
in diesem Dokument vollständig gelesen und
verstanden haben, bevor Sie das Produkt
installieren oder verwenden. Heben Sie die
Verpackung und dieses Dokument zum späteren
Nachschlagen auf.
Verwenden Sie das Produkt nur wie in diesem
Dokument beschrieben.
Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn ein Teil
beschädigt ist oder es einen Mangel aufweist.
Ersetzen Sie ein beschädigtes oder defektes
Produkt unverzüglich.
Lassen Sie das Produkt nicht herunterfallen und
vermeiden Sie Kollisionen.
Setzen Sie das Produkt keinem Wasser oder
Feuchtigkeit aus.
Dieses Produkt darf nur von einem
ausgebildeten Techniker gewartet werden, um
die Gefahr eines Stromschlags zu reduzieren.
Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser und
geben Sie es keinesfalls in eine
Geschirrspülmaschine.
Batterien oder Akkus dürfen nicht zerlegt,
geönet oder zerstört werden.
Setzen Sie Akkus oder Batterien keiner Hitze
oder Feuer aus. Vermeiden Sie die Lagerung in
direktem Sonnenlicht.
Schließen Sie keinesfalls einen Akku oder eine
Batterie kurz.
Bewahren Sie Zellen oder Batterien nicht
unachtsam in einer Kiste oder Schublade auf, wo
sie sich gegenseitig kurzschließen oder durch
andere Metallgegenstände kurzgeschlossen
werden können.
Setzen Sie Zellen oder Batterien keinen
mechanischen Stößen aus.
Im Falle eines Auslaufens der Batterie darf die
Flüssigkeit keinesfalls mit der Haut oder den
Augen in Kontakt kommen. Sollte es dennoch zu
Kontakt kommen, waschen Sie den betroenen
Bereich mit reichlich Wasser ab und holen Sie
ärztlichen Rat ein.
Kombinieren Sie keine Akkus unterschiedlicher
Hersteller, Kapazität, Größe oder Art innerhalb
eines Produkts.
Verwenden Sie ausschließlich den/die in diesem
Dokument beschriebenen Batterietyp(en).
Halten Sie Zellen und Batterien sauber und
trocken.
Bewahren Sie die Original-Produktliteratur zum
späteren Nachschlagen auf.
Nehmen Sie die Batterie nach Möglichkeit aus
dem Produkt heraus, wenn Sie es nicht
verwenden.
Nehmen Sie den Akku oder die Batterie erst
dann aus der Originalverpackung, wenn Sie sie
benötigen.
Verwenden Sie keine Akkus oder Batterien, die
nicht für die Verwendung mit dem Gerät
vorgesehen sind.
Verwenden Sie nur solchen Zellen oder Batterien
so, wie dies für die Anwendung beabsichtigt ist.
Wischen Sie die Zellen- oder Batterieanschlüsse
mit einem sauberen, trockenen Tuch ab, wenn
sie verschmutzt sind.
Die Verwendung von Batterien durch Kinder
sollte beaufsichtigt werden.
Achten Sie auf die Kennzeichnungen für plus (+)
und minus (-) an den Batterien und im Gerät, um
die korrekte Verwendung sicher zu stellen.
Entsorgen Sie den Akku oder die Batterie
ordnungsgemäß.
Holen Sie bei Verschlucken von einer Zelle oder
Batterie sofort ärztlichen Rat ein.
Einsetzen der Batterien (Abbildung B)
1. Önen Sie das Batteriefach A
5
.
2. Setzen Sie 2 AAA-Batterien (inbegrien) in A
5
ein.
4
Achten Sie auf die Kennzeichnungen für plus
(+) und minus (-) an den Batterien und im
Gerät, um die korrekte Verwendung sicher zu
stellen.
3. Schließen Sie A
5
.
Erläuterungen der Symbole
Symbol Erläuterung
Taragewicht
Nullgewicht
Negativer Wert
Gewichtsmodus
Milch-Volumenmodus
Wasser-Volumenmodus
Gewichtseinheit (Kilogramm)
Volumeneinheit (Milliliter)
Volumeneinheit (Flüssigunzen)
Gewichtseinheit (Pfund)
Drücken Sie die Modustaste A
3
, um zwischen
den verschiedenen Modi zu wechseln:
Kilogramm, Milliliter, Flüssigunzen, Pfund,
Milchvolumen und Wasservolumen.
Drücken Sie die Ein/Aus / Null-Taste A
4
, um das
Produkt ein- oder auszuschalten oder den
aktuellen Wert auf „0“ zu setzen.
Verwenden des Produkts
1. Drücken Sie A
4
, um das Produkt einzuschalten.
a
Quick start guide
Slimline Digital Kitchen
Scale
KASC600WD
For more information see the extended
manual online: ned.is/kasc600wd
Intended use
The KASC600WD is a highly accurate kitchen scale
that can measure in kilograms, milliliters, uid
ounces and pounds.
The product can also be set to measure milk and
water volumes.
The product is intended for indoor use only.
The product is not intended for professional use.
Any modication of the product may have
consequences for safety, warranty and proper
functioning.
Specications
Product Slimline Digital Kitchen Scale
Article number KASC600WD
Dimensions (l x w x h) 230 x 170 x 22 mm
Input power 2 x 1.5 VDC
Battery type 2 x 1.5 V AAA (not included)
Maximum weighing
capacity
5 kg
Weighing accuracy 1 g
Units Kg
Lbs
Main parts (image A)
1 Weighing platform
2 Display
3 Mode button
4 On/o / zero button
5 Battery compartment
Safety instructions
-
WARNING
Ensure you have fully read and understood the
instructions in this document before you install
or use the product. Keep the packaging and this
document for future reference.
Only use the product as described in this
document.
Do not use the product if a part is damaged or
defective. Replace a damaged or defective
product immediately.
Do not drop the product and avoid bumping.
Do not expose the product to water or moisture.
This product may only be serviced by a qualied
technician for maintenance to reduce the risk of
electric shock.
Never immerse the product in water or place it in
a dishwasher.
Do not dismantle, open or shred secondary cells
or batteries.
Do not expose cells or batteries to heat or re.
Avoid storage in direct sunlight.
Do not short-circuit a cell or a battery.
Do not store cells or batteries haphazardly in a
box or drawer where they may short-circuit each
other or be short-circuited by other metal
objects.
Do not subject cells or batteries to mechanical
shock.
In the event of a cell leaking, do not allow the
liquid to come in contact with the skin or eyes. If
contact has been made, wash the aected area
with copious amounts of water and seek medical
advice.
Do not mix cells of dierent manufacture,
capacity, size or type within a product.
Only use the battery type(s) recommended in
this document.
Keep cells and batteries clean and dry.
Retain the original product literature for future
reference.
When possible, remove the battery from the
product when not in use.
Do not remove a cell or battery from the original
packaging until required for use.
Do not use any cell or battery that is not
designed for use with the product.
Use only the cell or battery in the application for
which it was intended.
Wipe the cell or battery terminals with a clean
dry cloth if they become dirty.
Battery usage by children should be supervised.
Observe the plus (+) and minus (–) marks on the
cell, battery and equipment and ensure correct
use.
Dispose of the cell or battery properly.
Seek medical advice immediately if a cell or a
battery has been swallowed.
Placing the batteries (image B)
1. Open the battery compartment A
5
.
2. Place 2 size AAA batteries (not included) into
A
5
.
4
Observe the plus (+) and minus (–) marks on
the cell, battery and equipment and ensure
correct use.
3. Close A
5
.
Explanations of the symbols
Symbol Explanation
Tare weight
Zero weight
Negative value
Weight mode
Milk volume mode
Water volume mode
Weight unit (kilograms)
Volume unit (milliliters)
Volume unit (uid ounces)
Weight unit (pounds)
Press the mode button A
3
to switch between
the modes: kilograms, milliliters, uid ounces,
pounds, milk volume mode and water volume
mode.
Press on/o / zero button A
4
to switch the
product on or o, or reset the current value to
“0”.
Using the product
1. Press A
4
to switch on the product.
2. Repeatedly press A
3
to select the desired
mode. The current mode is shown on A
2
.
3. Place a cup or other suitable container on the
weighing platform A
1
.
4. Press A
4
to tare the reading to ‘0’.
5. Add load to the cup to start weighing.
6. Press A
4
to tare the reading to ‘0’ if you want
to add multiple loads without having to remove
the cup or container.
7. Press and hold A
4
to switch o the product.
c
Kurzanleitung
Schlanke
Digital-Küchenwaage
KASC600WD
Weitere Informationen nden Sie in
der erweiterten Anleitung online:
ned.is/kasc600wd
Viktenhet (kilo)
Volymenhet (milliliter)
Volymenhet (uid ounces)
Viktenhet (pund)
Tryck på lägesknappen A
3
för att växla mellan
lägena kilo, milliliter, uid ounces, pund, läge för
mjölkvolym och läge för vattenvolym.
Tryck på knappen På/Av/Noll A
4
för att slå på
eller av produkten, samt för att återställa aktuellt
värde till ”0”.
Att använda produkten
1. Tryck på A
4
för att slå på produkten.
2. Tryck upprepade gånger på A
3
för att välja
önskat läge. Aktuellt läge visas på A
2
.
3. Placera en kopp eller annan lämplig behållare
på vägningsytan A
1
.
4. Tryck på A
4
för att nollställa avläsningen.
5. Tillför vikt till koppen/behållaren för att börja
väga.
6. Tryck på A
4
för att nollställa avläsningen med
behållare om du vill tillföra er vikter utan att
behöva avlägsna kopp/behållare.
7. Tryck in och håll A
4
intryckt för att stänga av
produkten.
g
Pika-aloitusopas
Ohut digitaalinen
keittiövaaka
KASC600WD
Katso tarkemmat tiedot käyttöoppaan
laajemmasta verkkoversiosta:
ned.is/kasc600wd
Käyttötarkoitus
KASC600WD on erittäin tarkka keittiövaaka,
joka punnitsee kilogrammoina, millilitroina,
nesteunsseina ja paunoina.
Tuote voidaan asettaa mittaamaan myös maito- ja
nestemääriä.
Tuote on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.
Tuotetta ei ole tarkoitettu ammattikäyttöön.
Tuotteen muutokset voivat vaikuttaa
turvallisuuteen, takuuseen ja asianmukaiseen
toimintaan.
Tekniset tiedot
Tuote Ohut digitaalinen keittiövaaka
Tuotenro KASC600WD
Mitat (p x l x k) 230 x 170 x 22 mm
Ottoteho 2 x 1,5 VDC
Akun tyyppi 2 x 1,5 V AAA (eivät sisälly)
Punnituskyky
enintään
5 kg
Punnitustarkkuus 1 g
Yksiköt Kg
Lbs
Tärkeimmät osat (kuva A)
1 Punnitusalusta
2 Näyttö
3 Tilapainike
4 Päälle/pois/
nollauspainike
5 Paristolokero
Turvallisuusohjeet
-
VAROITUS
Huolehdi siitä, että olet lukenut ja ymmärtänyt
tämän asiakirjan sisältämät ohjeet kokonaan
ennen kuin asennat tuotteen tai käytät sitä.
Säilytä pakkaus ja tämä asiakirja tulevaa tarvetta
varten.
Käytä tuotetta vain tässä asiakirjassa kuvatun
mukaisesti.
Älä käytä tuotetta, jos jokin sen osa on
vaurioitunut tai viallinen. Vaihda vahingoittunut
tai viallinen tuote välittömästi.
Varo pudottamasta ja tönäisemästä tuotetta.
Älä altista tuotetta vedelle tai kosteudelle.
Tämän tuotteen saa huoltaa vain pätevä
teknikko sähköiskun vaaran vähentämiseksi.
Älä upota laitetta veteen tai pese sitä
astianpesukoneessa.
Älä pura, avaa tai revi paristoja tai akkukennoja.
Älä altista paristoja tai akkuja kuumuudelle tai
liekeille. Vältä säilyttämistä suorassa
auringonvalossa.
Älä saata paristoa tai akkua oikosulkuun.
Älä säilytä akkukennoja tai paristoja hujan hajan
rasiassa tai laatikossa, jossa ne voivat saattaa
toisensa tai joutua muiden metalliesineiden
vuoksi oikosulkuun.
1
2
3
4
5
-
+
+
-
A
B
Slimline Digital
Kitchen Scale
With bamboo weighing
platform
KASC600WD
ned.is/kasc600wd
Nedis BV
De Tweeling 28, 5215 MC ’s-Hertogenbosch
The Netherlands 04/21
Lataa käyttöohje suomalainen (PDF, 1.03 MB)
(Mieti ympäristöä ja tulosta tämä käyttöopas vain, jos se on todella tarpeen)

Loading…

Arviointi

Kerro meille mielipiteesi Nedis KASC600WD Keittiövaaka arvioimalla tuote. Haluatko jakaa tuotekokemuksesi tai kysyä kysymyksen? Jätä kommentti sivun alalaidassa.
Oletko tyytyväinen kohteeseen Nedis KASC600WD Keittiövaaka?
Kyllä Ei
Arvostele tuote ensimmäisenä
0 äänet

Keskustele tuotteesta

Täällä voit jakaa mielipiteesi Nedis KASC600WD Keittiövaaka:sta. Jos sinulla on kysyttävää, lue ensin huolellisesti käyttöohje. Käsikirjaa voi pyytää yhteydenottolomakkeellamme.

Lisää tästä ohjekirjasta

Ymmärrämme, että on mukavaa, että sinulla on paperikäyttöinen käyttöopas laitteellesi Nedis KASC600WD Keittiövaaka. Voit aina ladata oppaan verkkosivuiltamme ja tulostaa sen itse. Jos haluat alkuperäisen käyttöoppaan, suosittelemme ottamaan yhteyttä osoitteeseen Nedis. He saattavat pystyä toimittamaan alkuperäisen ohjekirjan. Etsitkö laitteen Nedis KASC600WD Keittiövaaka käyttöopasta toisella kielellä? Valitse haluamasi kieli kotisivuiltamme ja etsi mallinumero nähdäksesi, onko sitä saatavilla.

Tekniset tiedot

Tuotemerkki Nedis
Malli KASC600WD
Kategoria Keittiövaa'at
Tiedostotyyppi PDF
Tiedoston koko 1.03 MB

Kaikki käsikirjat kohteelle Nedis Keittiövaa'at
Lisää Keittiövaa'at käsikirjoja

Usein kysytyt kysymykset kohteesta Nedis KASC600WD Keittiövaaka

Tukitiimimme etsii hyödyllisiä tuotetietoja ja vastaa yleisiin kysymyksiin. Jos huomaat yleisissä kysymyksissä virheen, kerro siitä meille yhteydenottolomakkeella.

Kuinka monta grammaa on yksi unssi? Todennettu

Yksi unssi on tarkalleen 28,3495231 grammaa tai pyöristettynä 28,5 grammaa.

Tästä oli apual (462) Lue lisää

Laitteeni akku on hapetettu, voinko silti käyttää sitä turvallisesti? Todennettu

Ja, laitetta voidaan silti käyttää turvallisesti. Poista ensin oxidizd-paristo. Älä koskaan käytä tätä paljain käsin. Puhdista sitten paristolokero etikkaan tai sitruunamehuun kastetulla vanupuikolla. Anna sen kuivua ja aseta uudet paristot.

Tästä oli apual (251) Lue lisää

Kuinka puhdistan keittiövaa'an? Todennettu

Keittiövaaka on elektroninen laite, jota ei sellaisenaan voida puhdistaa astianpesukoneessa. Käytä keittiövaa'an puhdistamiseen kosteaa liinaa ja mietoa pesuainetta.

Tästä oli apual (193) Lue lisää
Käyttöohje Nedis KASC600WD Keittiövaaka

Liittyvät tuotteet

Aiheeseen liittyvät luokat