Käyttöohje Nedis KAHM210CAL Käsivatkain

Tarvitsetko käyttöoppaan Nedis KAHM210CAL Käsivatkain? Alta voit katsoa ja ladata suomenkielisen PDF-oppaan ilmaiseksi. Tällä tuotteella on tällä hetkellä 3 usein kysyttyä kysymystä, 0 kommenttia ja 0 ääntä. Jos tämä ei ole haluamasi käyttöopas, ota meihin yhteyttä.

Onko tuotteessa vika, eikä käyttöoppaasta ole apua? Siirry Repair Café ‑alueelle etsimään ilmaisia korjauspalveluita.

Käyttöohje

Loading…

7
6
3
2
1
5
4
English - Description
1. Speed control switch
2. Turbo button
3. Eject button
4. Mounting point for accessories
5. Handgrip
6. Beater (beating eggs / whipping cream / mixing ingredients)
7. Dough hook (kneading dough)
Safety
General safety
Read the manual carefully before use. Keep the manual for future reference.
The manufacturer is not liable for consequential damages or for damages to property or persons caused by non-
observance of the safety instructions and improper use of the device.
The device is not intended to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental
capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instructions concerning
the use of the device by a person that is responsible for their safety.
The device shall not be used by children. Keep the device and the mains cable out of the reach of children. Children shall
not play with the device.
Only use the device for its intended purposes. Do not use the device for other purposes than described in the manual.
Do not use the device if any part is damaged or defective. If the device is damaged or defective, replace the device
immediately.
The device is suitable for indoor use only. Do not use the device outdoors.
The device is suitable for domestic use only. Do not use the device for commercial purposes.
Do not use the device near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
Do not immerse the device in water or other liquids. If the device is immersed in water or other liquids, do not remove
the device with your hands. Immediately remove the mains plug from the wall socket. If the device is immersed in water
or other liquids, do not use the device again.
Keep the device away from heat sources.
Do not place the device on hot surfaces or near open ames.
Do not leave the device switched on continuously for more than one minute. Switch o the device and allow the device
to cool down before switching it on again.
Beware of sharp parts. Keep your hands away from the moving parts during use and during cleaning and maintenance.
The device uses a sharp blade.
Electrical safety
To reduce risk of electric shock, this product should only be opened by an authorized technician when service is required.
Disconnect the product from the mains and other equipment if a problem should occur.
Do not use the device if the mains cable or mains plug is damaged or defective. If the mains cable or mains plug is
damaged or defective, it must be replaced by the manufacturer or an authorised repair agent.
Before use, always check that the mains voltage is the same as the voltage on the rating plate of the device.
Connect the device to an earthed wall socket.
Always fully unwind the mains cable.
Do not use an extension cable.
The device is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
Do not move the device by pulling the mains cable. Make sure that the mains cable cannot become entangled. Make
sure that the mains cable does not hang over the edge of a worktop and cannot be caught accidentally or tripped over.
Do not immerse the device, the mains cable or the mains plug in water or other liquids.
Do not leave the device unattended while the mains plug is connected to the mains supply.
Use
Warning!
Before assembly or disassembly, switch o the device, remove the mains plug from the wall socket and wait until the
device has cooled down.
Do not switch on the device when the mixing bowl is empty. (The mixing bowl is not supplied with all models.)
Do not exceed the maximum capacity of the mixing bowl.
To mount the accessory, insert the accessory into the mounting point until it locks into place.
Prepare the ingredients.
Place a mixing bowl on a stable and at surface.
Put the ingredients into the mixing bowl.
Insert the mains plug into the wall socket.
Hold the device by the handgrip.
Make sure that the accessory is located in the ingredients.
Switch on the device by setting the speed control switch to the correct speed:
- Speed 1: Whipping cream / Cooked icings
- Speed 2/3: Creaming butter and sugar / Beating uncooked candy and desserts
- Speed 4: Mixing ingredients for salad dressings
- Speed 5: Beating eggs / Beating dry food (e.g. our, butter) / Mixing cakes, cookies and quick-breads
To switch o the device, set the speed control switch to the '0' position.
Remove the mains plug from the wall socket.
Allow the device to cool down completely.
To remove the accessory, press the eject button and pull out the accessory.
Cleaning and maintenance
Warning!
Before cleaning or maintenance, switch o the device, remove the mains plug from the wall socket and wait until the
device has cooled down.
Do not clean the device in the dishwasher.
Do not immerse the device in water or other liquids.
Do not use cleaning solvents or abrasives.
Do not use sharp objects.
Do not attempt to repair the device. If the device does not operate correctly, replace it with a new device.
Clean the outside of the device using a soft, damp cloth. Thoroughly dry the outside of the device with a clean, dry cloth.
Clean the beater and the dough hook in the dishwasher or in soapy water. Thoroughly dry tthe beater and the dough
hook with a clean, dry cloth.
Support
If you need further help or have comments or suggestions please visit www.nedis.com/support
Nederlands - Beschrijving
1. Snelheidsregelschakelaar
2. Turboknop
3. Uitwerpknop
4. Montagepunt voor accessoires
5. Handgreep
6. Garde (eieren klutsen / slagroom kloppen / ingrediënten mengen)
7. Deeghaak (deeg kneden)
Veiligheid
Algemene veiligheid
Lees voor gebruik de handleiding zorgvuldig door. Bewaar de handleiding voor latere raadpleging.
De fabrikant is niet aansprakelijk voor gevolgschade of voor schade aan eigendommen of personen veroorzaakt door
het niet naleven van de veiligheidsinstructies en door verkeerd gebruik van het apparaat.
Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met een lichamelijke, zintuiglijke of
geestelijke beperking of zonder de benodigde ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies over het
gebruik van het apparaat hebben gekregen van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
Het apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen. Houd het apparaat en het netsnoer buiten bereik van kinderen.
Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
Gebruik het apparaat uitsluitend voor de beoogde doeleinden. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan
beschreven in de handleiding.
Gebruik het apparaat niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect apparaat onmiddellijk.
Het apparaat is uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis. Gebruik het apparaat niet buitenshuis.
Het apparaat is uitsluitend geschikt voor huishoudelijk gebruik. Gebruik het apparaat niet voor commerciële doeleinden.
Gebruik het apparaat niet in de buurt van badkuipen, douches, wastafels of andere voorzieningen die water bevatten.
Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoen. Verwijder het apparaat niet met uw handen als het is
ondergedompeld in water of andere vloeistoen. Verwijder onmiddellijk de netstekker uit het stopcontact. Gebruik het
apparaat niet langer als het is ondergedompeld in water of andere vloeistoen.
Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen.
Plaats het apparaat niet op hete oppervlakken of in de buurt van open vuur.
Laat het apparaat niet langer dan één minuut continu ingeschakeld. Schakel het apparaat uit en laat het apparaat
afkoelen voordat u het weer inschakelt.
Pas op voor scherpe delen. Houd uw handen uit de buurt van de bewegende delen tijdens gebruik en tijdens reiniging
en onderhoud. Het apparaat maakt gebruik van een scherp mes.
Elektrische veiligheid
Dit product mag voor onderhoud alleen worden geopend door een erkend technicus om het risico op elektrische
schokken te verkleinen.
Koppel het product los van het stopcontact en van andere apparatuur als zich problemen voordoen.
Gebruik het apparaat niet als het netsnoer of de netstekker beschadigd of defect is. Indien het netsnoer of de netstekker
beschadigd of defect is, moet het onderdeel door de fabrikant of een erkend servicecentrum worden vervangen.
Controleer voor gebruik altijd of de netspanning overeenkomt met de spanning op het typeplaatje van het apparaat.
Sluit het apparaat aan op een geaard stopcontact.
Wikkel het netsnoer altijd volledig af.
Gebruik geen verlengsnoer.
Het apparaat is niet bedoeld voor bediening met behulp van een externe timer of een afzonderlijk
afstandsbedieningssysteem.
Verplaats het apparaat niet door aan het netsnoer te trekken. Zorg dat het netsnoer niet in de war kan geraken. Zorg dat
het netsnoer niet over de rand van een werkblad hangt, dat het niet per ongeluk verstrengeld kan raken en dat niemand
erover kan struikelen.
Dompel het apparaat, het netsnoer of de netstekker niet onder in water of andere vloeistoen.
Laat het apparaat niet onbeheerd achter terwijl de netstekker op de netvoeding is aangesloten.
Gebruik
Waarschuwing!
Schakel voor montage of demontage het apparaat uit, verwijder de netstekker uit het stopcontact en wacht totdat het
apparaat is afgekoeld.
Schakel het apparaat niet in wanneer de mengkom leeg is. (De mengkom is niet bij alle modellen inbegrepen.)
Overschrijd de maximale capaciteit van de mengkom niet.
Plaats om het accessoire te bevestigen het accessoire in het montagepunt tot het op de plaats vergrendelt.
Bereid de ingrediënten voor.
Plaats een mengkom op een stabiele, vlakke ondergrond.
Doe de ingrediënten in de mengkom.
Plaats de netstekker in het stopcontact.
Houd het apparaat bij de handgreep vast.
Zorg dat het accessoire zich in de ingrediënten bevindt.
Schakel het apparaat in door de snelheidsregelknop op de juiste snelheid te zetten:
- Snelheid 1: Slagroom / Gekookt glazuur
- Snelheid 2/3: Boter en suiker glad mengen / Ongekookte suiker en desserts kloppen
- Snelheid 4: Ingrediënten voor saladedressings mengen
- Snelheid 5: Eieren kloppen / Droge voedingsmiddelen kloppen (bijv. bloem, boter) / Cakes, koekjes en snelle
broodsoorten mixen
Zet om het apparaat uit te schakelen de snelheidsregelschakelaar op '0'.
Verwijder de netstekker uit het stopcontact.
Laat het apparaat volledig afkoelen.
Druk om het accessoire te verwijderen op de uitwerpknop en trek het accessoire uit het apparaat.
Reiniging en onderhoud
Waarschuwing!
Schakel voor reiniging en onderhoud het apparaat uit, verwijder de netstekker uit het stopcontact en wacht totdat het
apparaat is afgekoeld.
Reinig het apparaat niet in de vaatwasmachine.
Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoen.
Gebruik geen reinigingsmiddelen of schuurmiddelen.
Gebruik geen scherpe voorwerpen.
Probeer het apparaat niet te repareren. Indien het apparaat niet juist werkt, vervang het dan door een nieuw apparaat.
Reinig de buitenzijde van het apparaat met een zachte, vochtige doek. Droog de buitenzijde van het apparaat grondig af
met een schone, droge doek.
Reinig de garde en de deeghaak in de vaatwasser of in sop. Droog de garde en de deeghaak grondig met een schone,
droge doek.
Support
Breng voor hulp of als u een opmerking of suggestie heeft een bezoek aan www.nedis.com/support
Deutsch - Beschreibung
1. Drehzahlsteuerungsschalter
2. Turbo-Taste
3. Auswurftaste
4. Befestigungspunkt für Zubehör
5. Handgri
6. Rührbesen (Eier schaumig schlagen / Schlagsahne / Mischzutaten)
7. Knethaken (Knetmasse)
Sicherheit
Allgemeine Sicherheit
Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch genau durch. Bitte bewahren Sie die Bedienungsanleitung zur
späteren Bezugnahme auf.
Der Hersteller ist nicht schadensersatzpichtig für Folgeschäden, Sachschäden oder Personenverletzungen, die durch die
Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und durch unsachgemäße Handhabung des Gerätes entstanden sind.
Das Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder
geistigen Fähigkeiten oder nicht ausreichenden Erfahrungen und Kenntnissen verwendet werden, es sei denn, sie
werden beaufsichtigt oder wurden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person in den Gebrauch des Gerätes
eingewiesen.
Das Gerät darf nicht von Kindern verwendet werden. Halten Sie das Gerät und das Netzkabel außerhalb der Reichweite
von Kindern. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
Verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß. Verwenden Sie das Gerät nur für den in dieser Bedienungsanleitung
beschriebenen Zweck.
Verwenden Sie das Gerät nicht, falls ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ist das Gerät beschädigt oder defekt, erneuern
Sie es unverzüglich.
Das Gerät eignet sich nur zur Verwendung in Innenräumen. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
Das Gerät eignet sich nur für den Hausgebrauch. Verwenden Sie das Gerät nicht für den gewerblichen Gebrauch.
Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Becken oder anderen Behältnissen, die Wasser
enthalten.
Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Wenn das Gerät in Wasser oder andere
Flüssigkeiten eingetaucht ist, entfernen Sie das Gerät nicht mit Ihren Händen. Ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der
Wandsteckdose. Wenn das Gerät in Wasser oder andere Flüssigkeiten eingetaucht wurde, darf es nicht mehr verwendet
werden.
Halten Sie das Gerät von Hitzequellen fern.
Legen Sie das Gerät nicht auf heiße Oberächen oder in die Nähe von oenen Flammen.
Lassen Sie das Gerät nicht länger als eine Minute ununterbrochen eingeschaltet. Schalten Sie das Gerät aus und lassen
Sie es vor dem erneuten Einschalten abkühlen.
Vorsicht vor scharfen Teilen. Halten Sie Ihre Hände von den sich bewegenden Teilen während des Gebrauchs und
während der Reinigung und Pege fern. Das Gerät hat ein scharfes Messer.
Elektrische Sicherheit
Um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu verringern, sollte dieses Produkt bei erforderlichen Servicearbeiten
ausschließlich von einem autorisierten Techniker geönet werden.
Bei Problemen trennen Sie das Gerät bitte von der Spannungsversorgung und von anderen Geräten.
Verwenden Sie das Gerät nicht, falls das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt oder defekt ist. Ist das Netzkabel
oder der Netzstecker beschädigt oder defekt, muss das Netzkabel oder der Netzstecker vom Hersteller oder einem
autorisierten Service-Partner erneuert werden.
Vergewissern Sie sich stets vor dem Gebrauch, dass die Netzspannung mit der Spannung auf dem Typenschild des
Geräts übereinstimmt.
Verbinden Sie das Gerät mit einer geerdeten Wandsteckdose.
Wickeln Sie das Netzkabel immer vollständig ab.
Verwenden Sie kein Verlängerungskabel.
Das Gerät ist nicht dafür ausgelegt, mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernsteuersystem betrieben
zu werden.
Bewegen Sie das Gerät nicht durch Ziehen am Netzkabel. Achten Sie darauf, dass sich das Netzkabel nicht verwickeln
kann. Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel nicht über die Kante einer Arbeitsplatte hängt und sich niemand darin
verfangen oder darüber stolpern kann.
Tauchen Sie das Gerät, das Netzkabel oder den Netzstecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, während der Netzstecker mit dem Stromnetz verbunden ist.
Gebrauch
Warnung!
Schalten Sie das Gerät vor dem Zusammenbau oder der Zerlegung immer aus, ziehen Sie den Netzstecker aus der
Wandsteckdose und warten Sie, bis sich das Gerät abgekühlt hat.
Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn der Mischbehälter leer ist. (Der Mischbehälter wird nicht bei allen Modellen mitgeliefert.)
Überschreiten Sie nicht die maximale Füllmenge des Mischbehälters.
Zur Montage des Zubehörs stecken Sie das Zubehör in den Befestigungspunkt ein bis es einrastet.
Bereiten Sie die Zutaten vor.
Stellen Sie den Mischbehälter auf eine stabile ebene Oberäche.
Geben Sie die Zutaten in den Mischbehälter.
Stecken Sie den Netzstecker in die Wandsteckdose.
Halten Sie das Gerät am Handgri.
Vergewissern Sie sich, dass sich das Zubehör in den Zutaten bendet.
Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den Drehzahlregelschalter auf die richtige Drehzahl stellen:
- Geschwindigkeit 1: Schlagsahne / Gekochte Glasuren
- Geschwindigkeit 2/3: Butter und Zucker schaumig rühren / Schlagen von ungekochten Bonbons und Desserts
- Geschwindigkeit 4: Mischzutaten für Salatdressings
- Geschwindigkeit 5: Eier schlagen / Trockene Lebensmittel schlagen (z.B. Mehl, Butter) / Kuchen, Kekse und Schnellbrote
mischen
Um das Gerät auszuschalten, stellen Sie den Drehzahlregelschalter auf Position "0".
Ziehen Sie den Netzstecker aus der Wandsteckdose.
Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.
Um das Zubehör zu entfernen, drücken Sie die Auswurftaste und ziehen das Zubehör heraus.
Reinigung und Pege
Warnung!
Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung oder Pege aus, ziehen Sie den Netzstecker aus der Wandsteckdose und warten
Sie, bis sich das Gerät abgekühlt hat.
Reinigen Sie das Gerät nicht in der Geschirrspülmaschine.
Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
Verwenden Sie keine Lösungs- oder Scheuermittel.
Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände.
Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht einwandfrei arbeitet, tauschen Sie es gegen ein neues
aus.
Reinigen Sie das Äußere des Geräts mit einem weichen feuchten Tuch. Trocknen Sie das Äußere des Geräts gründlich mit
einem sauberen trockenen Tuch ab.
Den Rührbesen und den Teighaken in der Spülmaschine oder in Seifenlauge reinigen. Den Rührbesen und den
Teighaken mit einem sauberen, trockenen Tuch gründlich trocknen.
Hilfe
Wenn Sie weitere Hilfe benötigen oder Kommentare oder Vorschläge für uns haben, gehen Sie bitte auf www.nedis.com/
support
Español - Descripción
1. Interruptor de control de velocidad
2. Botón turbo
3. Botón de expulsión
4. Punto de montaje para accesorios
5. Mango
6. Batidor (batir huevos / montar nata / mezclar ingredientes)
7. Gancho de amasado (amasar masas)
Seguridad
Seguridad general
Lea el manual detenidamente antes del uso. Conserve el manual en caso de futura necesidad.
El fabricante no es responsable de daños consecuentes o de daños en la propiedad o en las personas causados por no
seguir estas instrucciones de seguridad y por un uso inadecuado de este dispositivo.
El dispositivo no debe ser utilizado por personas (niños incluidos) con una discapacidad física, sensorial o mental, o
que no tengan experiencia ni conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucción sobre el uso del
dispositivo por una persona responsable de su seguridad.
El dispositivo no debe ser utilizado por niños. Mantenga el dispositivo y el cable de red fuera del alcance de los niños. Los
niños no pueden jugar con el dispositivo.
Utilice el dispositivo únicamente para su uso previsto. No utilice el dispositivo con una nalidad distinta a la descrita en
el manual.
No utilice el dispositivo si alguna pieza ha sufrido daños o tiene un defecto. Si el dispositivo ha sufrido daños o tiene un
defecto, sustitúyalo inmediatamente.
El dispositivo sólo es apto para uso en interiores. No utilice el dispositivo en exteriores.
El dispositivo sólo es apto para uso doméstico. No utilice el dispositivo con nes comerciales.
No utilice el dispositivo cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua.
No sumerja el dispositivo en agua ni otros líquidos. Si el dispositivo se sumerge en agua u otros líquidos, no saque el
dispositivo con las manos. Retire inmediatamente el enchufe de red de la toma de pared. Si el dispositivo se sumerge en
agua u otros líquidos, no vuelva a utilizar el dispositivo.
Mantenga el dispositivo alejado de fuentes de calor.
No coloque el dispositivo sobre supercies calientes ni cerca de llamas abiertas.
No deje el dispositivo encendido continuamente durante más de un minuto. Apague el dispositivo y deje que se enfríe
antes de volver a encenderlo.
Tenga cuidado con las piezas aladas. Mantenga las manos alejadas de las piezas móviles durante el uso y durante la
limpieza y el mantenimiento. El dispositivo utiliza una cuchilla alada.
Seguridad eléctrica
Para reducir el peligro de descarga eléctrica, este producto sólo debería abrirlo un técnico autorizado cuando necesite
reparación.
Desconecte el producto de la toma de corriente y de los otros equipos si ocurriera algún problema.
No utilice el dispositivo si el cable de red o el enchufe de red está dañado o es defectuoso. Si el cable de red o el enchufe
de red está dañado o es defectuoso, éste debe ser sustituido por el fabricante o un servicio técnico autorizado.
Antes del uso, compruebe siempre que la tensión de red sea la misma que se indica en la placa de características del
dispositivo.
Conecte el dispositivo a una toma de pared con tierra.
Desenrolle siempre completamente el cable de red.
No utilice un cable alargador.
El dispositivo no se ha diseñado para funcionar mediante un temporizador externo o un sistema de control remoto
independiente.
No mueva el dispositivo tirando del cable de red. Asegúrese de que el cable de red no se enrede. Asegúrese de que el
cable de red no cuelgue del borde de una encimera y no pueda engancharse accidentalmente o tropezarse con él.
No sumerja el dispositivo, el cable de red o el enchufe de red en agua ni otros líquidos.
No deje el dispositivo desatendido cuando el enchufe de red esté conectado al suministro de red.
Uso
¡Advertencia!
Antes del montaje o el desmontaje, apague el dispositivo, retire el enchufe de red de la toma de pared y espere hasta
que el dispositivo se haya enfriado.
No encienda el dispositivo cuando el bol de mezclado esté vacío. (El bol de mezclado no se suministra con todos los
modelos.)
No supere la capacidad máxima del bol de mezclado.
Para montar el accesorio, inserte el accesorio en el punto de montaje hasta que se bloquee en posición.
Prepare los ingredientes.
Coloque un bol de mezclado sobre una supercie estable y plana.
Ponga los ingredientes en el bol de mezclado.
Inserte el enchufe de red en la toma de pared.
Sujete el dispositivo por el mango.
Asegúrese de que el accesorio esté introducido en los ingredientes.
Para encender el dispositivo, sitúe el interruptor de control de velocidad en la velocidad correcta:
- Velocidad 1: Nata montada / Glaseados cocinados
- Velocidad 2/3: Batido de mantequilla y azúcar / Batido de dulces crudos y postres
- Velocidad 4: Mezcla de ingredientes para aliños de ensalada
- Velocidad 5: Batido de huevos / Batido de alimentos secos (p. ej., harina, mantequilla) / Mezclado de bizcochos, galletas
y panes rápidos
Para apagar el dispositivo, sitúe el interruptor de control de velocidad en la posición '0'.
Retire el enchufe de red de la toma de pared.
Deje que el dispositivo se enfríe completamente.
Para retirar el accesorio, pulse el botón de expulsión y saque el accesorio.
Limpieza y mantenimiento
¡Advertencia!
Antes de la limpieza o el mantenimiento, apague el dispositivo, retire el enchufe de red de la toma de pared y espere
hasta que el dispositivo se haya enfriado.
No limpie el dispositivo en el lavavajillas.
No sumerja el dispositivo en agua ni otros líquidos.
No utilice disolventes de limpieza ni productos abrasivos.
No utilice objetos alados.
No intente reparar el dispositivo. Si el dispositivo no funciona correctamente, sustitúyalo por uno nuevo.
Limpie el exterior del dispositivo con un paño suave humedecido. Seque bien el exterior del dispositivo con un paño
limpio y seco.
Limpie el batidor y el gancho de amasado en el lavavajillas o con agua jabonosa. Seque bien el batidor y el gancho de
amasado con un paño limpio y seco.
Apoyo
Si necesita ayuda adicional o si tiene comentarios o sugerencias, visite www.nedis.com/support
Français - Description
1. Interrupteur de commande de vitesse
2. Bouton turbo
3. Bouton d'éjection
4. Point de montage d'accessoires
5. Poignée
6. Batteur (battre les œufs / fouetter la crème / mélanger les ingrédients)
7. Crochet à pâte (pétrissage de la pâte)
Sécurité
Sécurité générale
Lisez attentivement le manuel avant usage. Conservez le manuel pour toute référence ultérieure.
Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages ou blessures consécutifs causés par le non-respect des
consignes de sécurité et d'une utilisation inappropriée de l'appareil.
L'appareil n’a pas été conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques,
sensorielles ou mentales sont réduites ou des personnes dénuées d’expérience, voire de connaissance, sauf si elles
ont pu bénécier, par l’intermédiaire d’une personne responsable de leur sécurité, d’une surveillance ou d’instructions
préalables concernant l’utilisation de l’appareil.
L'appareil ne doit pas être utilisé par un enfant. Maintenez l'appareil et le cordon d'alimentation hors de portée des
enfants. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
Utilisez l'appareil uniquement pour son usage prévu. N'utilisez pas l'appareil à d'autres ns que celles décrites dans le
manuel.
N'utilisez pas l'appareil si une pièce quelconque est endommagée ou défectueuse. Si l'appareil est endommagé ou
défectueux, remplacez-le immédiatement.
L'appareil est conçu exclusivement pour une utilisation en intérieur. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
L'appareil est conçu exclusivement pour un usage domestique. N'utilisez pas l'appareil à des ns commerciales.
N'utilisez pas l'appareil à proximité d'une baignoire, d'une douche, d'un lavabo ou d'autres récipients contenant de l'eau.
Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou autres liquides. Si l'appareil est plongé dans l'eau ou d'autres liquides, ne le retirez
pas avec vos mains. Débranchez immédiatement la che secteur de la prise murale. Si l'appareil est plongé dans l'eau ou
d'autres liquides, ne l'utilisez pas à nouveau.
Maintenez l'appareil à l'écart des sources de chaleur.
Ne placez pas l'appareil sur une surface chaude ou à proximité de ammes nues.
Ne faites pas fonctionner l’appareil pendant plus d'une minute en continu. Arrêtez l'appareil et laissez-le refroidir avant
de le remettre en marche.
Attention aux pièces coupantes. Maintenez vos mains à l'écart des pièces mobiles pendant l'utilisation, le nettoyage et
l'entretien. L'appareil emploie une lame coupante.
Sécurité électrique
Pour réduire le risque de choc électrique, ce produit doit être ouvert uniquement par un technicien qualié si une
réparation s'impose.
Débranchez l'appareil et les autres équipements du secteur s'il y a un problème.
N'utilisez pas l'appareil si le cordon d'alimentation ou la che secteur est endommagé ou défectueux. Si le cordon
d'alimentation ou la che secteur est endommagé ou défectueux, il doit être remplacé par le fabricant ou par un
réparateur agréé.
Avant toute utilisation, vériez que la tension du secteur correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique de
l'appareil.
Connectez l'appareil à une prise murale mise à la terre.
Déroulez toujours complètement le cordon d'alimentation.
N'utilisez aucune rallonge.
L'appareil n'est pas conçu pour être utilisé avec une minuterie externe ou un système de télécommande séparé.
Ne déplacez pas l'appareil en le tirant par le cordon d'alimentation. Assurez-vous que le cordon d'alimentation ne
s'enchevêtre pas. Assurez-vous que le cordon d'alimentation ne pend pas sur le bord d'un plan de travail et ne peut pas
être happé ou faire trébucher quelqu'un accidentellement.
N'immergez pas l'appareil, le cordon d'alimentation ou la che secteur dans l'eau ou d'autres liquides.
Ne laissez pas l'appareil sans surveillance si la che secteur est branchée.
Usage
Avertissement!
Avant le montage ou le démontage, arrêtez toujours l'appareil, débranchez la che secteur de la prise murale et attendez
que l'appareil refroidisse.
Ne mettez pas l'appareil sous tension si le bol mixeur est vide. (Le bol mixeur n'est pas fourni avec tous les modèles.)
Ne dépassez pas la capacité maximum du bol mixeur.
Pour monter l'accessoire, insérez l'accessoire dans le point de montage an de le verrouiller en place.
Préparez les ingrédients.
Placez le bol mixeur sur une surface plane et stable.
Placez les ingrédients dans le bol mixeur.
Insérez la che secteur dans la prise murale.
Tenez l'appareil par la poignée.
Assurez-vous que l'accessoire est bien dans les ingrédients.
Pour allumer l'appareil, réglez l'interrupteur de commande de vitesse sur la vitesse correcte :
- Vitesse 1: Fouetter la crème / Glaçages cuits
- Vitesse 2/3: Battre le beurre et le sucre en crème / Battre les conseries sans cuisson et les desserts
- Vitesse 4: Mélange d'ingrédients pour assaisonnements de salade
- Vitesse 5: Battre les œufs / Battre les aliments secs (ex. farine, beurre) / Mélanger les gâteaux, cookies et pains éclairs
Pour éteindre l'appareil, positionnez l'interrupteur de commande de vitesse sur '0'.
Débranchez la che secteur de la prise murale.
Laissez l'appareil refroidir complètement.
Pour retirer l'accessoire, appuyez sur le bouton d'éjection et tirez sur l'accessoire.
Nettoyage et entretien
Avertissement!
Avant le nettoyage ou l'entretien, arrêtez l'appareil, débranchez la che secteur de la prise murale et attendez que
l'appareil refroidisse.
Ne nettoyez pas l'appareil au lave-vaisselle.
Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou autres liquides.
N'utilisez pas de solvants ni de produits abrasifs.
N'utilisez pas d'objets coupants.
Ne tentez pas de réparer l'appareil. Si l'appareil fonctionne mal, remplacez-le par un neuf.
Nettoyez l'extérieur de l'appareil avec un chion doux et humide. Séchez soigneusement l'extérieur de l'appareil à l'aide
d'un chion propre et sec.
Nettoyez le batteur et le crochet à pâte au lave-vaisselle ou à l'eau savonneuse. Séchez soigneusement le batteur et le
crochet à pâte à l'aide d'un chion propre et sec.
Support
Si vous avez des commentaires, des suggestions ou besoin d'aide, veuillez visiter www.nedis.com/support
Italiano - Descrizione
1. Interruttore di controllo della velocità
2. Pulsante turbo
3. Pulsante di espulsione
4. Punto di montaggio degli accessori
5. Impugnatura
6. Frusta per sbattere (sbattere uova / montare la panna / miscelare ingredienti)
7. Gancio per impastare (preparazione di impasti)
Sicurezza
Sicurezza generale
Leggere il manuale con attenzione prima dell'uso. Conservare il manuale per riferimenti futuri.
Il fabbricante non è responsabile per eventuali danni consequenziali o per danni a cose o persone derivanti
dall'inosservanza delle istruzioni sulla sicurezza o dall'uso improprio del dispositivo.
Questo dispositivo non è progettato per l'uso da parte di persone (inclusi i bambini) con capacità siche, sensoriali o
mentali ridotte, o privi di esperienza o conoscenza, a meno che non siano seguite da un supervisore o che abbiano
ricevuto istruzioni riguardanti l'uso del dispositivo da una persona responsabile per la loro sicurezza.
Il dispositivo non deve essere utilizzato dai bambini. Conservare il dispositivo e il cavo di alimentazione fuori dalla
portata dei bambini. I bambini non devono giocare con il dispositivo.
Utilizzare il dispositivo solo per gli scopi previsti. Non utilizzare il dispositivo per scopi diversi da quelli descritti nel manuale.
Non utilizzare il dispositivo se presenta parti difettose. Se il dispositivo è danneggiato o difettoso, sostituirlo
immediatamente.
Questo dispositivo è adatto solo per uso in ambienti interni. Non utilizzare il dispositivo all'aperto.
Questo dispositivo è adatto solo per uso in ambienti domestici. Non utilizzare il dispositivo per scopi commerciali.
Non utilizzare il dispositivo in prossimità di vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti contenenti acqua.
Non immergere il dispositivo in acqua o in altri liquidi. Se il dispositivo viene immerso in acqua o in altri liquidi, non
rimuovere il dispositivo con le mani. Rimuovere immediatamente la spina di alimentazione dalla presa a parete. Se il
dispositivo viene immerso in acqua o altri liquidi, non riutilizzare il dispositivo.
Tenere il dispositivo a distanza da fonti di calore.
Non collocare il dispositivo su superci calde o vicino a amme libere.
Non lasciare il dispositivo costantemente in funzione per più di un minuto. Spegnere il dispositivo e farlo rareddare
prima di riaccenderlo.
Porre attenzione alle parti taglienti. Tenere le mani distanti dalle parti in movimento durante l'uso e durante gli interventi
di pulizia e di manutenzione. Il dispositivo utilizza lame alate.
Sicurezza elettrica
Per ridurre il rischio di scosse elettriche, il presente prodotto deve essere aperto solo da un tecnico autorizzato, nel caso
sia necessario ripararlo.
Scollegare il prodotto dall’alimentazione e da altri apparecchi se dovesse esserci un problema.
Non utilizzare il dispositivo in presenza di danni o difetti al cavo o alla spina di alimentazione. Se il cavo o la spina di
alimentazione è danneggiato o difettoso, deve essere sostituito dal fabbricante o da un centro riparazioni autorizzato.
Prima dell'uso vericare sempre che la tensione di alimentazione corrisponda a quella indicata sulla targhetta nominale
del dispositivo.
Collegare il dispositivo a una presa a parete dotata di messa a terra.
Srotolare sempre completamente il cavo di alimentazione.
Non utilizzare cavi di prolunga.
Il dispositivo non è previsto per essere azionato mediante timer esterno o telecomando.
Non spostare il dispositivo tirandolo per il cavo di alimentazione. Vericare che il cavo non possa aggrovigliarsi. Vericare
che il cavo di alimentazione non rimanga impigliato nel bordo di sporgenze o ripiani e non possa costituire fonte di
rischio di incidenti o cadute.
Non immergere il dispositivo, il cavo o la spina di alimentazione in acqua o altri liquidi.
Non lasciare il dispositivo incustodito con la spina collegata alla rete di alimentazione.
Uso
Attenzione!
Prima del montaggio o dello smontaggio, spegnere il dispositivo, scollegare la spina di alimentazione dalla presa
elettrica a parete e attendere che il dispositivo si rareddi.
Non accendere il dispositivo quando il contenitore per miscelare è vuoto. (Il contenitore per miscelare non viene fornito
con tutti i modelli.)
Non superare la massima capacità del contenitore per miscelare.
Per montare l'accessorio, inserirlo nel punto di montaggio facendolo scattare in posizione.
Preparare gli ingredienti.
Collocare un contenitore per miscelare su una supercie uniforme e stabile.
Versare gli ingredienti nel contenitore per miscelare.
Collegare la spina di alimentazione alla presa a parete.
Tenere il dispositivo per l'impugnatura.
Vericare che l'accessorio sia collocato negli ingredienti.
Accendere il dispositivo regolando l'interruttore di controllo della velocità sulla velocità corretta:
- Velocità 1: Montare panna / glasse cotte
- Velocità 2/3: Amalgamare burro e zucchero / preparare caramelle crude e dessert
- Velocità 4: Miscelare ingredienti per condimenti da insalata
- Velocità 5: Sbattere uova / impastare alimenti asciutti (ad es. farina, burro) / miscelare impasti per dolci, biscotti e
impasti rapidi
Per spegnere il dispositivo, portare l'interruttore di controllo della velocità sulla posizione "0".
Disinserire la spina di alimentazione dalla presa a parete.
Far rareddare completamente il dispositivo.
Per rimuovere l'accessorio, premere il pulsante di espulsione ed estrarre l'accessorio.
Pulizia e manutenzione
Attenzione!
Prima di qualsiasi intervento di pulizia o manutenzione, spegnere il dispositivo, rimuovere la spina dalla presa a parete e
attendere che il dispositivo si sia rareddato.
Non lavare il dispositivo in lavastoviglie.
Non immergere il dispositivo in acqua o in altri liquidi.
Non utilizzare solventi detergenti o abrasivi.
Non utilizzare oggetti alati.
Non cercare di riparare il dispositivo. Se il dispositivo non funziona correttamente, sostituirlo con uno nuovo.
Pulire l'esterno del dispositivo con un panno morbido e umido. Asciugare a fondo l'esterno del dispositivo con un panno
pulito e asciutto.
Lavare le fruste per sbattere e i ganci per impastare in lavastoviglie o con acqua saponosa. Asciugare a fondo le fruste per
sbattere e i ganci per impastare con un panno pulito e asciutto.
Assistenza
Per ulteriore assistenza o per fornire commenti o suggerimenti visitare il sito www.nedis.com/support
Português - Descrição
1. Interruptor de controlo da velocidade
2. Botão turbo
3. Botão de ejeção
4. Ponto de encaixe de acessórios
5. Pega
6. Batedor para emulsionar (bater ovos/bater natas/misturar ingredientes)
7. Vareta para amassar (amassar massas)
Segurança
Segurança geral
Leia atentamente o manual de instruções antes de utilizar. Guarde o manual para consulta futura.
O fabricante não se responsabiliza por danos indiretos ou por danos em bens ou pessoas provocados pela inobservância
das instruções de segurança e utilização indevida do dispositivo.
O dispositivo não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou
mentais reduzidas, nem com falta de experiência e conhecimentos, a não ser que sejam supervisionadas ou instruídas ao
nível da utilização do dispositivo por uma pessoa que seja responsável pela sua segurança.
O dispositivo não deve ser utilizado por crianças. Mantenha o dispositivo e o cabo de alimentação fora do alcance das
crianças. As crianças não deverão brincar com o dispositivo.
Utilize o dispositivo apenas para a nalidade a que se destina. Não utilize o dispositivo para outras nalidades além das
descritas no manual.
Não utilize o dispositivo caso tenha alguma peça danicada ou com defeito. Se o dispositivo estiver danicado ou tenha
defeito, substitua imediatamente o dispositivo.
O dispositivo destina-se apenas a utilização no interior. Não utilize o dispositivo no exterior.
O dispositivo destina-se apenas a utilização doméstica. Não utilize o dispositivo para ns comerciais.
Não utilize junto de banheiras, chuveiros, lavatórios ou outros recipientes que contenham água.
Não mergulhe o dispositivo em água ou outros líquidos. Se o dispositivo for mergulhado em água ou outros líquidos,
não o retire com as mãos. Retire imediatamente a cha da tomada de parede. Se o dispositivo for mergulhado em água
ou outros líquidos, não o volte a utilizar.
Mantenha o dispositivo afastado de fontes de calor.
Não coloque o dispositivo sobre superfícies quentes ou próximo de chamas desprotegidas.
Não deixe o dispositivo continuamente ligado durante mais de um minuto. Desligue o dispositivo e deixe-o arrefecer
antes de o voltar a ligar.
Tenha cuidado com as peças aadas. Mantenha as mãos afastadas de peças em movimento durante a utilização, limpeza
e manutenção. O dispositivo utiliza uma lâmina aada.
Segurança elétrica
Quando necessitar de reparação e para reduzir o risco de choque elétrico, este produto deve apenas ser aberto por um
técnico autorizado.
Desligue o produto da tomada de alimentação e outro equipamento se ocorrer um problema.
Não utilize o dispositivo se o cabo de alimentação ou a cha estiverem danicados ou com defeito. Se o cabo de
alimentação ou a cha estiverem danicados ou com defeito, têm de ser substituídos pelo fabricante ou um agente
reparador autorizado.
Antes de utilizar, verique sempre se a tensão da rede é igual à tensão indicada na placa de classicação do dispositivo.
Ligue o dispositivo a uma tomada de parede com ligação terra.
Desenrole sempre todo o cabo de alimentação.
Não utilize um cabo de extensão.
O dispositivo não se destina a ser utilizado com um temporizador externo nem com um sistema de controlo remoto
separado.
Não desloque o dispositivo puxando-o pelo cabo de alimentação. Certique-se de que o cabo de alimentação não ca
emaranhado. Certique-se de que o cabo de alimentação não ca pendurado na extremidade de uma bancada e de que
ninguém poderá tropeçar ou pisá-lo acidentalmente.
Não mergulhe o dispositivo, o cabo de alimentação ou a cha em água ou outros líquidos.
Não deixe o dispositivo sem vigilância com a cha ligada à corrente elétrica.
Utilização
Aviso!
Antes da montagem ou desmontagem, desligue o dispositivo, retire a cha da tomada de parede e aguarde até que o
dispositivo tenha arrefecido.
Não ligue o dispositivo com o copo de mistura vazio. (O copo de mistura não é fornecido com todos os modelos.)
Não exceda a capacidade máxima do copo de mistura.
Para montar o acessório, insira-o no ponto de encaixe até car xo.
Prepare os ingredientes.
Coloque o copo de mistura sobre uma superfície plana e estável.
Coloque os ingredientes no copo de mistura.
Insira a cha na tomada de parede.
Segure o dispositivo pela pega.
Certique-se de que o acessório se situa junto dos ingredientes.
Ligue o dispositivo, colocando o interruptor de controlo da velocidade na posição correta:
- Velocidade 1: Bater natas / Coberturas cozinhadas
- Velocidade 2/3: Bater manteiga e açúcar / Bater doces não cozinhados e sobremesas
- Velocidade 4: Misturar ingredientes para molhos de saladas
- Velocidade 5: Bater ovos / Bater alimentos secos (por exemplo, farinha, manteiga) / Misturar bolos, biscoitos e pães
rápidos
Para desligar o dispositivo, coloque o interruptor de velocidade na posição "0".
Retire a cha da tomada de parede.
Deixe o dispositivo arrefecer completamente.
Para remover o acessório, prima o botão de ejeção e puxe o acessório.
Limpeza e manutenção
Aviso!
Antes da limpeza ou manutenção, desligue o dispositivo, retire a cha da tomada de parede e aguarde até que o
dispositivo tenha arrefecido.
Não lave o dispositivo na máquina de lavar louça.
Não mergulhe o dispositivo em água ou outros líquidos.
Não utilize solventes de limpeza ou produtos abrasivos.
Não utilize objetos aados.
Não tente reparar o dispositivo. Se o dispositivo não funcionar corretamente, substitua-o por um dispositivo novo.
Limpe o exterior do dispositivo utilizando um pano húmido macio. Segue minuciosamente o exterior do dispositivo com
um pano limpo e seco.
Lave o batedor para emulsionar e a vareta para amassar na máquina de lavar louça ou em água com detergente. Seque
minuciosamente o batedor para emulsionar e a vareta para amassar com um pano limpo e seco.
Suporte
Se necessitar de ajuda adicional ou tiver comentários ou sugestões, por favor visite www.nedis.com/support
Dansk – Beskrivelse
1. Hastighedsregulator
2. Turboknap
3. Udskyd-knap
4. Monteringssted for tilbehør
5. Håndtag
6. Pisker (pisker æg / piskeøde / blander ingredienser)
7. Dejkrog (æltekrog)
Sikkerhed
Generel sikkerhed
Læs vejledningen omhyggeligt før brug. Gem vejledningen til fremtidig brug.
Fabrikanten kan ikke holdes ansvarlig for skader der opstår på ejendom eller personer, på grund af manglende
overholdelse af sikkerhedsvejledninger og forkert brug af enheden.
Enheden er ikke beregnet til brug af personer (inklusive børn) med nedsat fysisk, sansemæssig eller mental kapacitet
eller manglende erfaring og kendskab, medmindre de holdes under opsyn eller modtager vejledning i brug af enheden
af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed.
Enheden må ikke bruges af børn. Hold enheden og netledningen uden for børns rækkevidde. Børn må ikke lege med
enheden.
Brug kun enheden til de tilsigtede formål. Brug ikke enheden til andre formål end dem, som er beskrevet i vejledningen.
Brug ikke enheden, hvis den har beskadigede eller defekte dele. Hvis enheden er beskadiget eller defekt, skal den
omgående udskiftes.
Enheden er kun beregnet til indendørs brug. Brug ikke enheden udendørs.
Enheden er kun beregnet til hjemmebrug. Brug ikke enheden til kommercielle formål.
Brug ikke enheden nær ved badekar, brusebade, vandfade eller andre kar der indeholder vand.
Sænk ikke enheden ned i vand eller andre væsker. Hvis enheden nedsænkes i vand eller andre væsker, skal du ikke erne
enheden med hænderne. Fjern omgående netstikket fra stikkontakten. Hvis enheden nedsænkes i vand eller andre
væsker, må du ikke bruge enheden igen.
Hold enheden væk fra varmekilder.
Anbring ikke enheden på varme overader eller i nærheden af åben ild.
Lad ikke enheden være tændt i mere end ét minut ad gangen. Sluk for enheden, og lad enheden køle af, før du tænder
for den igen.
Vær opmærksom på skarpe dele. Hold hænderne væk fra bevægelige dele under brug og under rengøring og
vedligeholdelse. Enheden bruger et skarpt blad.
Elektrisk sikkerhed
For at nedsætte risikoen for elektrisk stød, må dette produkt kun åbnes af en autoriseret tekniker, når service er
nødvendig.
Tag produktet ud af stikkontakten og andet udstyr, hvis der opstår et problem.
Brug ikke enheden, hvis netledningen eller netstikket er beskadiget eller defekt. Hvis netledningen eller netstikket er
beskadiget eller defekt, skal den udskiftes af fabrikanten, eller en autoriseret tekniker.
Kontroller altid, at netspændingen er den samme som spændingen angivet på ydelsesskiltet af enheden før brug.
Slut enheden til en stikkontakt med jordforbindelse.
Ledningen skal altid rulles helt ud.
Brug ikke forlængerledning.
Enheden er ikke beregnet til betjening med en ekstern timer eller separat ernbetjeningssystem.
Flyt ikke enheden ved at trække i netledningen. Kontroller at netledningen ikke kan blive ltret sammen. Sørg for, at
netledningen ikke hænger ud over kanten på bordet eller ved et uheld kan hænge fast eller faldes over.
Sænk ikke enheden, netledningen eller netstikket ned i vand eller andre væsker.
Efterlad ikke enheden uden opsyn, når netstikket er tilsluttet til en stikkontakt.
Anvendelse
Advarsel!
Inden montering eller afmontering skal du slukke for enheden, tage netstikket ud af stikkontakten og vente, indtil
enheden er kølet ned.
Tænd ikke for apparatet, når røreskålen er tom. (Blandeskålen følger ikke med ved alle modeller.)
Overskrid ikke røreskålens maksimumskapacitet.
Tilbehøret monteres ved at stikke det ind i monteringsstedet indtil det låser sig på plads.
Gør ingredienserne klar.
Anbring røreskålen på en stabil, ad overade.
Put ingredienserne ned i røreskålen.
Sæt netstikket i stikkontakten.
Hold apparatet i håndtaget.
Sørg for, at tilbehøret bender sig i ingredienserne.
Tænd for apparatet ved at sætte hastighedsregulatoren til den korrekte hastighed:
- Hastighed 1: Piskeøde / glasurer
- Hastighed 2/3: Lave smør og sukker til en creme / Piske ubehandlet slik og desserter
- Hastighed 4: Blanding af ingredienser til salatdressing
- Hastighed 5: Piske æg / Piske tørstof (fx mel, smør) / blandinger til kager, småkager og brød
Sluk for apparatet ved at sætte hastighedskontrollen i positionen "0".
Fjern netstikket fra stikkontakten.
Lad enheden køle helt ned.
Tilbehør ernes ved at trykke på udskyd-knappen og trække i tilbehøret.
Rengøring og vedligeholdelse
Advarsel!
Før rengøring eller vedligeholdelse skal du slukke enheden, tage netstikket ud af stikkontakten og vente, indtil enheden
er kølet ned.
Rengør ikke enheden i opvaskemaskine.
Sænk ikke enheden ned i vand eller andre væsker.
Brug ikke opløsningsmidler eller slibende rengøringsmidler.
Brug ikke skarpe genstande.
Forsøg ikke at reparere enheden. Hvis enheden ikke fungerer korrekt, skal den udskiftes med en ny enhed.
Rengør enheden udvendigt med en blød, fugtig klud. Tør enheden grundigt af udvendigt med en ren, tør klud.
Gør piskeren og dejkrogen rene i opvaskemaskine eller i sæbevand. Tør piskeren og dejkrogen grundigt af med en ren,
tør klud.
Support
Hvis du har brug for yderligere hjælp, eller hvis du har kommentarer eller forslag, beder vi dig besøge www.nedis.com/
support
Norsk - Beskrivelse
1. Hastighetsvelger
2. Turbo-knapp
3. Utløserknapp
4. Festepunkt for tilbehør
5. Håndtak
6. Visp (for visping av egg / piske krem / blande ingredienser)
7. Deigkrok (elting av deig)
Sikkerhet
Generell sikkerhet
Les bruksanvisningen nøye før bruk. Oppbevar bruksanvisningen for fremtidig bruk.
Produsenten er ikke ansvarlig for påfølgende skade eller for skade på eiendom eller person som følge av manglende
overholdelse av sikkerhetsanvisningene og feil bruk av enheten.
Enheten er ikke ment for å brukes av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sanselige og mentale evner, eller
manglende erfaring eller kunnskap, med mindre de er under oppsyn eller har mottatt instrukser om bruk av enheten fra
en person som er ansvarlig for sikkerheten deres.
Enheten skal ikke brukes av barn. Hold enheten og strømkabelen utenfor rekkevidde for barn. Barn skal ikke leke med
enheten.
Bruk bare enheten for det tiltenkte formålet. Ikke bruk enheten til andre formål enn det som er beskrevet i
bruksanvisningen.
Ikke bruk enheten hvis noen del er skadet eller defekt. Enheten må erstattes umiddelbart hvis den er skadet eller defekt.
Enheten er kun ment for innendørs bruk. Ikke bruk enheten utendørs.
Enheten er kun for innendørs bruk. Ikke bruk enheten i forretningsøyemed.
Ikke bruk enheten i nærheten av badekar, dusj, håndvask eller andre vannbeholdere.
Ikke senk enheten i vann eller annen væske. Hvis enheten blir senket i vann eller andre væsker skal du ikke ta enheten ut
med hendene. Ta umiddelbart støpselet ut fra stikkontakten. Hvis enheten blir senket i vann eller andre væsker skal du
ikke bruke enheten igjen.
Hold enheten unna varmekilder.
Ikke plasser enheten nær varme overater eller åpne ammer.
Ikke forlat enheten når den er slått på kontinuerlig i mer enn ett minutt. Slå av enheten og la den kjøle seg ned før du
slår den på igjen.
Vær forsiktig med skarpe deler. Hold hendene borte fra de bevegelige delene i løpet av bruk og ved rengjøring og
vedlikehold. Enheten bruker et skarpt blad.
Elektrisk sikkerhet
For å redusere faren for strømstøt, skal dette produktet bare åpnes av en autorisert tekniker når vedlikehold er
nødvendig.
Koble produktet fra strømmen og annet utstyr dersom et problem oppstår.
Ikke bruk enheten hvis strømkabelen eller støpselet er skadet eller på andre måter defekt. Hvis strømkabelen eller
støpselet er skadet eller defekt, må disse byttes ut av produsenten eller et autorisert serviceverksted.
Før bruk må det alltid sjekkes at nettspenningen er den samme som spenningen som er merket på enheten.
Koble enheten til en jordet stikkontakt.
Rull alltid strømledningen helt ut.
Ikke bruk forlengelsesledning.
Enheten er ikke ment for bruk med et eksternt tidsur eller separat ernkontrollsystem.
Ikke ytt på enheten ved å trekke i strømkabelen. Pass på at strømkabelen ikke blir viklet inn i noe. Påse at strømkabelen
ikke henger over kanten på en arbeidsbenk og at den ikke kan bli utilsiktet trukket i eller snublet over.
Enheten, støpselet og strømkabelen må aldri senkes i vann eller andre væsker.
Ikke la enheten bli liggende uten tilsyn når støpselet koblet til stikkontakten.
Bruk
Advarsel!
Før montering eller demontering må enheten slås av og støpselet må tas ut fra stikkontakten, og enheten må kjøles ned.
Ikke slå på enheten når miksebollen er tom. (Miksebollen leveres ikke med alle modeller.)
Ikke overskrid miksebollens maksimalkapasitet.
For å sette på tilbehør, sett inn tilbehøret i festepunktet til det låses på plass.
Gjør klar ingrediensene.
Plasser en miksebolle på en jevn, at overate.
Plasser ingrediensene i miksebeholderen.
Sett støpselet inn i stikkontakten.
Hold enheten etter håndtaket.
Påse at mikseren er plassert i kontakt med ingrediensene.
Slå på enheten ved å sette hastighetsvelgeren til ønsket hastighet:
- Hastighet 1: Piske krem / glasur
- Hastighet 2/3: Kremblanding av smør og sukker / visking av ukokte søtsaker og desserter
- Hastighet 4: Blanding av ingredienser til salatdressinger
- Hastighet 5: Visping av egg / visping av tørre ingredienser (f.eks. mel, smør) / blanding av kaker, kjeks og hurtigbrød
For å slå av enheten, sett hastighetsvelgeren til "0"-posisjon.
Ta støpselet ut fra stikkontakten.
La enheten kjøle seg ned fullstendig.
For å ta av tilbehøret, trykk på utløserknappen og trekk ut tilbehøret.
Rengjøring og vedlikehold
Advarsel!
Før rengjøring eller vedlikehold må enheten slås av og støpselet må tas ut fra stikkontakten, og enheten må kjøles ned.
Ikke rengjør enheten i oppvaskmaskin.
Ikke senk enheten i vann eller annen væske.
Ikke bruk rensemidler eller skuremidler.
Ikke bruk skarpe gjenstander.
Ikke prøv å reparere enheten. Hvis enheten ikke fungerer som den skal, erstatt den med en ny enhet.
Rengjør utsiden av enheten med en myk, fuktig klut. Tørk utsiden av enheten grundig med en tørr, ren klut.
Vask vispen og deigkroken i oppvaskmaskin eller såpevann. Tørk grundig av vispen og deigkroken med en ren og tørr klut.
Support
Hvis du trenger ytterligere hjelp eller har kommentarer eller forslag, vennligst gå inn på www.nedis.com/support
Svenska - Beskrivning
1. Hastighetsbrytare
2. Turbo-knapp
3. Utmaningsknapp
4. Fästpunkt för tillbehör
5. Handtag
6. Visp (vispa ägg / visa grädda / blanda ingredienser)
7. Degkrok (knåda deg)
Säkerhet
Allmän säkerhet
Läs bruksanvisningen noga innan användning. Behåll bruksanvisningen för att kunna använda den igen.
Tillverkaren är inte ansvarig för följdskador eller för skador på egendom eller personer som orsakas av att
säkerhetsföreskrifterna inte följs och av felaktig användning av enheten.
Enheten inte ämnad att användas av personer (inklusive barn) med minskad fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller
brist på erfarenhet och kunskap, förutom om de är övervakade eller instruerade när det gäller användande av enheten av
en person som är ansvarig för deras säkerhet.
Enheten ska inte användas av barn. Förvara enheten och nätkablarna utom räckhåll för barn. Barn ska ej leka med
enheten.
Använd endast enheten för dess avsedda syfte. Använd inte enheten till andra ändamål än dem som beskrivs i denna
bruksanvisning.
Använd inte enheten om någon del är skadad eller felaktig. Om enheten är skadad eller felaktig ska den bytas ut
omedelbart.
Enheten är bara avsedd för inomhusanvändning. Använd inte enheten utomhus.
Enheten är endast avsedd för inomhusanvändning. Använd inte för kommersiella ändamål.
Använd inte enheten nära badkar, duschar, bassänger eller andra kärl innehållande vatten.
Doppa inte enheten i vatten eller andra vätskor. Om enheten nedsänks i vatten, förytta inte enheten med dina händer.
Dra ut nätkontakten från vägguttaget direkt. Om enheten nedsänks i vatten, använd inte enheten igen.
Håll enheten borta från värmekällor.
Placera inte enheten på varma ytor eller nära öppen eld.
Lämna inte enheten påslagen längre än en minut. Stäng av enheten för att låta den svalna av innan du använder den
igen.
Akta dig för vassa delar. Hålla din händer borta från rörliga delar under användning, rengöring och underhåll. Enheten
använder vassa blad.
Elsäkerhet
För att minska risken för elektriska stötar bör denna produkt endast öppnas av behörig tekniker när service behövs.
Dra ut nätkabeln från vägguttaget och koppla ur all annan utrustning om något problem skulle uppstå.
Används inte enheten om nätkabeln eller nätkontakten är skadad eller defekt. Om nätkabeln eller nätkontakten är
skadad eller defekt, måste den bytas ut av tillverkaren eller en auktoriserad reparatör.
Kolla alltid om nätströmmen är den samma som strömgraderingen på enheten innan användning.
Anslut enheten till ett jordat vägguttag.
Rulla alltid ut hela strömkabeln.
Använd ej förlängningskabel.
Enheten ska inte användas med en extern timer eller separat ärrstyrning.
Förytta inte på enheten genom att dra i nätkabeln. Se till att nätkabeln inte kan trassla in sig. Se till att nätkabeln inte
hänger över arbetsytans kant så att den inte råkar fasta eller välta.
Doppa inte enheten, nätkabeln eller nätkontakten i vatten eller någon annan vätska.
Lämna inte enheten oövervakad medan nätkontakten är ansluten till vägguttaget.
Användning
Varning!
Innan montering eller nedmontering, stäng av enheten, ta ur nätkontakten ur vägguttaget och vänta tills enheten har
kylts av.
Sätt inte på enheten när mixskålen är tom. (Mixskålen följer inte med alla modeller.)
Överskrid inte mixskålens maximala kapacitet.
För att montera tillbehöret, sätt i tillbehöret i fästpunkten tills den låses på plats.
Förbered ingredienserna.
Placera mixskålen på en stabil, platt yta.
Lägg ingredienserna i mixskålen.
Sätt i nätkontakten i vägguttaget.
Håll enheten i handtaget.
Se till tillsatsen benner sig i ingredienserna.
Ställ in hastighetsbrytaren till önskad position hastighet för att sätta på enheten:
- Hastighet 1: Visa grädde / lagad glasyr
- Hastighet 2/3: Utarma smör och socker / Vispa okokt godis och desserter
- Hastighet 4: Blanda ingredienser för salladsdressingar
- Hastighet 5: Vispa ägg / vispa torrmat (t ex mjöl, smör) / Blanda kakor och snabbbröd
För att stänga av apparaten, ställ in hastighetsreglaget till läge "0".
Dra ut nätkontakten från vägguttaget.
Låt enheten kylas av helt och hållet.
För att ta bort tillbehöret, tryck på utmaningsknappen och dra ut tillbehöret.
Rengöring och underhåll
Varning!
Innan rengöring och underhåll, stäng av enheten, ta ur nätkontakten ur vägguttaget och vänta tills enheten har kylts av.
Rengör inte enheten i diskmaskin.
Doppa inte enheten i vatten eller andra vätskor.
Använd inga rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel eller slipmedel.
Använd inte vassa föremål.
Försök inte att reparera enheten. Byt ut enheten mot en ny om den inte fungerar som den ska.
Rengör enhetens utsida med en mjuk fuktad trasa. Torka noggrant enhetens utsida med en ren, torr trasa.
Diska vispen och degkroken i diskmaskin eller i såpvatten. Torka noggrant av vispen och degkroken med en ren, torr
trasa.
Support
Om du behöver mer hjälp eller har kommentarer eller förslag, besök www.nedis.com/support
KAHM210CAL
Hand mixer
Lataa käyttöohje suomalainen (PDF, 0.95 MB)
(Mieti ympäristöä ja tulosta tämä käyttöopas vain, jos se on todella tarpeen)

Loading…

Arviointi

Kerro meille mielipiteesi Nedis KAHM210CAL Käsivatkain arvioimalla tuote. Haluatko jakaa tuotekokemuksesi tai kysyä kysymyksen? Jätä kommentti sivun alalaidassa.
Oletko tyytyväinen kohteeseen Nedis KAHM210CAL Käsivatkain?
Kyllä Ei
Arvostele tuote ensimmäisenä
0 äänet

Keskustele tuotteesta

Täällä voit jakaa mielipiteesi Nedis KAHM210CAL Käsivatkain:sta. Jos sinulla on kysyttävää, lue ensin huolellisesti käyttöohje. Käsikirjaa voi pyytää yhteydenottolomakkeellamme.

Lisää tästä ohjekirjasta

Ymmärrämme, että on mukavaa, että sinulla on paperikäyttöinen käyttöopas laitteellesi Nedis KAHM210CAL Käsivatkain. Voit aina ladata oppaan verkkosivuiltamme ja tulostaa sen itse. Jos haluat alkuperäisen käyttöoppaan, suosittelemme ottamaan yhteyttä osoitteeseen Nedis. He saattavat pystyä toimittamaan alkuperäisen ohjekirjan. Etsitkö laitteen Nedis KAHM210CAL Käsivatkain käyttöopasta toisella kielellä? Valitse haluamasi kieli kotisivuiltamme ja etsi mallinumero nähdäksesi, onko sitä saatavilla.

Tekniset tiedot

Tuotemerkki Nedis
Malli KAHM210CAL
Kategoria Käsivatkaimet
Tiedostotyyppi PDF
Tiedoston koko 0.95 MB

Kaikki käsikirjat kohteelle Nedis Käsivatkaimet
Lisää Käsivatkaimet käsikirjoja

Usein kysytyt kysymykset kohteesta Nedis KAHM210CAL Käsivatkain

Tukitiimimme etsii hyödyllisiä tuotetietoja ja vastaa yleisiin kysymyksiin. Jos huomaat yleisissä kysymyksissä virheen, kerro siitä meille yhteydenottolomakkeella.

Voinko kietoa johdon laitteen ympärille käytön jälkeen? Todennettu

On parempi olla tekemättä tätä, koska se voi vahingoittaa johtoa. Parasta on kääriä johto samalla tavalla kuin se oli tuotteen pakattuessa.

Tästä oli apual (44) Lue lisää

Kuinka estän käsisekoittimen ruosteen? Todennettu

Kuivaa vispilät heti pesun jälkeen ruosteen muodostumisen estämiseksi. Älä myöskään anna niiden olla vedessä pitkään.

Tästä oli apual (0) Lue lisää

Käsisekoittimeni hidastuu tai pysähtyy työskennellessäni, miksi näin? Todennettu

Saattaa olla, että sekoitettava aine on liian paksua. Pienennä määrää tai paksuutta ja yritä uudelleen. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä valmistajaan.

Tästä oli apual (0) Lue lisää
Käyttöohje Nedis KAHM210CAL Käsivatkain

Liittyvät tuotteet

Aiheeseen liittyvät luokat