Käyttöohje Beurer FC 45 Kasvojen puhdistusharja

Tarvitsetko käyttöoppaan Beurer FC 45 Kasvojen puhdistusharja? Alta voit katsoa ja ladata suomenkielisen PDF-oppaan ilmaiseksi. Tällä tuotteella on tällä hetkellä 1 usein kysytty kysymys, 0 kommenttia ja 0 ääntä. Jos tämä ei ole haluamasi käyttöopas, ota meihin yhteyttä.

Onko tuotteessa vika, eikä käyttöoppaasta ole apua? Siirry Repair Café ‑alueelle etsimään ilmaisia korjauspalveluita.

Käyttöohje

Loading…

Gennemlæs brugsanvisningen grundigt, og opbevar den til senere brug.
Gør den tilgængelig for andre brugere, og følg anvisningerne.
1. Indledning
Ansigtsrensebørste FC 45 giver dig en skånsom og dybdegående rensning af ansigtshuden.
Med ansigtsrensebørsten kan du ikke kun rense din ansigtshud, blodomløbet i ansigtshuden
bliver også styrket.
2. Leveringsomfang
• 1x ansigtsrensebørste FC 45
• 1x børster
• 1x denne brugsanvisning
• 2x AAA 1,5-V-batterier
3. Symbolforklaring
I brugsanvisningen, på emballagen og på apparatets og tilbehørets typeskilt anvendes føl-
gende symboler:
ADVARSEL
ADVARSEL betegner en fare med moderat risiko, som kan med-
føre døden eller alvorlige personskader, hvis den ikke forhindres.
FORSIGTIG
FORSIGTIG betegner en fare med lav risiko, som kan medføre
lettere eller moderate personskader, hvis den ikke forhindres.
BEMÆRK
Gør opmærksom på vigtige oplysninger
Overhold betjeningsvejledningen
Bortskaffelse i henhold til EF-direktivet om affald af elektrisk
og elektronisk udstyr – WEEE (Waste Electrical and Electronic
Equipment)
Producent
Dette produkt opfylder kravene i de gældende europæiske og
nationale direktiver.
4. Tilsigtet brug
Anvend kun apparatet i det menneskelige ansigt (undtagen øjenområderne). Anvend ikke
ansigtsbørsten på dyr! Apparatet er ikke egnet til personer under 8 år.
Apparatet er kun beregnet til de formål, som er beskrevet i denne brugsanvisning. Producen-
ten hæfter ikke for skader, der er opstået ved ukorrekt eller uforsigtig brug.
5. Sikkerhedsanvisninger
ADVARSEL
Emballagematerialet kan medføre fare for kvælning. Hold børn på afstand af emballagema-
terialet.
Kontrollér apparatet og tilbehøret for synlige skader før brugen. Anvend ikke apparatet i
tvivlstilfælde, og kontakt din forhandler eller den anførte kundeserviceadresse.
• Lad ikke børn lege med apparatet.
• Opbevar apparatet uden for børns rækkevidde.
Dette apparat kan anvendes af børn fra 8 år og derover samt af personer med nedsat fysisk,
sensorisk eller mental funktionsevne eller mangel på erfaring og viden, hvis de er under
opsyn eller er blevet undervist i sikker brug af apparatet og forstår de dermed forbundne
farer.
FORSIGTIG
Fare for personskader
Følges nedenstående anvisninger ikke, kan det medføre personskader eller materielle skader.
Anvend IKKE apparatet:
- hvis du har sprukken hud.
- på åbne sår.
- hvis du lider af hudlidelser eller hudirritation.
- direkte efter solbadning.
- hvis du indtager medikamenter, som indeholder steroider.
Reparationer på el-apparater må kun udføres af fagfolk. Reparationer, der ikke er udført kor-
rekt, kan medføre betydelig fare for brugeren. Lad ved en defekt eller beskadigelse apparatet
reparere hos et kvalificeret fagværksted.
Lue tämä käyttöohje huolellisesti ja noudata siinä annettuja ohjeita.
Säilytä käyttöohje myöhempää tarvetta ja laitteen muita käyttäjiä varten.
1. Johdanto
FC 45 -kasvojen puhdistusharja puhdistaa kasvojen ihon hellästi ihohuokosia myöten. Kasvo-
jen puhdistusharja sekä puhdistaa kasvojen ihon että vilkastuttaa kasvojen ihon verenkiertoa.
2. Pakkauksen sisältö
• 1 x FC 45 -kasvojen puhdistusharja
• 1 x
Harjaosa
• 1 x tämä käyttöohje
• 2 x 1,5 V:n AAA-paristoa
3. Merkkien selitykset
Käyttöohjeessa sekä laitteen ja sen lisävarusteiden pakkauksessa ja tyyppikilvessä käytetään
seuraavia symboleita:
VAROITUS
VAROITUS merkitsee keskisuuren riskin vaaraa, joka voi johtaa
kuolemaan tai vakaviin vammoihin, jos sitä ei vältetä.
HUOMIO
HUOMIO merkitsee vähäisen riskin vaaraa, joka voi johtaa pie-
niin tai keskisuuriin vammoihin, jos sitä ei vältetä.
HUOMAUTUS
Huomautus tärkeistä tiedoista
Noudata käyttöohjetta
Hävitä laite EU:n antaman sähkö- ja elektroniikkalaiteromua kos-
kevan WEEE-direktiivin (Waste Electrical and Electronic Equip-
ment) mukaisesti.
Valmistaja
Tämä tuote täyttää voimassa olevien eurooppalaisten ja kansal-
listen määräysten vaatimukset.
4. Tarkoituksenmukainen käyttö
Laitetta saa käyttää ainoastaan ihmisen kasvoihon puhdistukseen (silmien aluetta lukuun otta-
matta). Älä käytä kasvojen puhdistusharjaa eläimillä! Laite on tarkoitettu vain yli 8-vuotiaille
henkilöille!
Laite on tarkoitettu vain tässä käyttöohjeessa kuvattuun käyttöön. Valmistajaa ei voida pitää
vastuullisena vahingoista, jotka aiheutuvat laitteen epäasianmukaisesta tai huolimattomasta
käytöstä.
5. Turvallisuusohjeita
VAROITUS
Pakkausmateriaaliin liittyy tukehtumisvaara. Älä jätä pakkausmateriaalia lasten ulottuville.
Varmista ennen käyttöä, ettei laitteessa ja lisävarusteissa ole näkyviä vaurioita. Jos olet epä-
varma laitteen kunnosta, älä käytä laitetta. Ota yhteyttä jälleenmyyjään tai ilmoitettuun asia-
kaspalveluosoitteeseen.
• Älä anna lasten leikkiä laitteella.
• Säilytä laite lasten ulottumattomissa.
Yli 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt ovat heiken-
tyneet tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta ja tietoa, saavat käyttää laitetta, jos heitä val-
votaan tai heille opastetaan laitteen turvallinen käyttö ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät
vaarat.
HUOMIO
Loukkaantumisvaara
Seuraavien ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa henkilö- tai esinevahinkoja.
Laitetta EI saa käyttää
- halkeilleelle iholle
- iholle, jossa on avoimia haavoja
- ihosairauksien tai -ärsytyksen yhteydessä
- heti auringonoton jälkeen
- steroideja sisältävän lääkityksen yhteydessä.
Sähkölaitteiden korjaustyöt on annettava ammattilaisten tehtäväksi. Epäasianmukaisesti teh-
dyt korjaukset voivat aiheuttaa vakavia vaaroja. Jos laitteessa esiintyy vikoja tai vaurioita, se
tulee toimittaa valtuutettuun korjausliikkeeseen korjattavaksi.
Körültekintően olvassa át ezt a használati útmutatót, és tartsa be a benne
foglalt utasításokat. Őrizze meg az útmutatót későbbi használatra, és
tegye azt más használók számára is hozzáférhetővé.
1. Bevezetés
A FC 45 arctisztító kefe kímélően, a pórusokig hatolva tisztítja arcbőrét. Az arctisztító kefével
nemcsak megtisztítja arcbőrét, de serkenti annak vérkeringését is.
2. A csomag tartalma
• 1x FC 45 arctisztító kefe
• 1x
Kefefeltét
• 1x Használati útmutató
• 2x AAA 1,5V-os elem
3. Jelmagyarázat
A használati útmutatóban, a csomagoláson, valamint a készülék és a tartozékok típustábláján
a következő szimbólumokat használjuk:
FIGYELMEZTETÉS
A FIGYELMEZTETÉS közepes kockázatú veszélyt jelez,
amely halálhoz vagy súlyos sérüléshez vezethet.
VIGYÁZAT
A VIGYÁZAT alacsony kockázatú veszélyt jelez, amely
könnyű vagy közepesen súlyos sérüléshez vezethet.
MEGJEGYZÉS
Fontos információkra vonatkozó megjegyzések
Vegye figyelembe a használati útmutatót
Ártalmatlanítás az Európai Unió az elektromos és elektroni-
kus berendezések hulladékairól szóló WEEE (Waste Electri-
cal and Electronic Equipment) irányelve szerint
Gyártó
A termék eleget tesz az érvényes európai és nemzeti irány-
elveknek.
4. Rendeltetésszerű használat
A készüléket kizárólag emberi arcon szabad alkalmazni (kivéve a szem körüli részeket). Ne
használja az arckefét állatokon! A készüléket 8 év alatti személyek nem használhatják!
A készüléket csak az ebben a használati útmutatóban leírt célra szabad használni. A gyártó
cég nem tehető felelőssé olyan károkért, amelyek a készülék szakszerűtlen vagy hanyag has-
ználatából származnak.
5. Biztonsági tudnivalók
FIGYELMEZTETÉS
Fulladásveszély a csomagolóanyag miatt. A csomagolóanyagot gyermekektől tartsa távol.
Használat előtt ellenőrizze, hogy a készüléken vagy a tartozékokon nincsenek-e látható
sérülések. Kétes esetekben ne használja a készüléket, hanem forduljon a kereskedőjéhez
vagy az útmutatóban megadott ügyfélszolgálathoz.
Ügyeljen rá, hogy gyermekek ne játszhassanak a készülékkel.
• A készüléket gyermekektől távol tárolja.
A készüléket 8 éves és annál idősebb gyerekek, valamint korlátozott fizikai, érzékszervi vagy
mentális képességekkel, vagy hiányos tapasztalattal és tudással rendelkező személyek csak
felügyelet mellett használhatják, vagy ha a készülék biztonságos használatáról ismertették
őket és az abból eredő veszélyekkel tisztában vannak.
VIGYÁZAT
Sérülésveszély
A következő tudnivalók figyelmen kívül hagyása személyi sérüléseket vagy anyagi károkat
okozhat.
NE használja a készüléket
- repedezett bőrön.
- nyílt seben.
- bőrbetegség vagy bőrirritáció esetén.
- közvetlenül napozás után.
- ha szteroid tartalmú gyógyszereket szed.
Elektromos készülékeken csak szakemberek végezhetnek javításokat. A szakszerűtlen javí-
tás komoly veszélyt jelenthet a készülék használójára nézve. Zavar vagy károsodás esetén
minősített szakemberrel javíttassa meg a készüléket.
Var god läs noggrant igenom denna bruksanvisning, spara den för
framtida användning, se till att den är tillgänglig för andra användare och
följ anvisningarna.
1. Inledning
Ansiktsrengöringsborsten FC 45 ger en skonsam rengöring av ansiktet, ända ner på pornivå.
Med den här ansiktsrengöringsborsten kan du rengöra huden i ansiktet och samtidigt stimu-
lera genomblödningen.
2. I förpackningen ingår följande:
• 1 st. ansiktsrengöringsborste FC 45
• 1 st. borstar
• 1 bruksanvisning (detta dokument)
• 2 st. AAA-batterier (1,5 V)
3. Teckenförklaring
I bruksanvisningen, på förpackningen och på typskylten till produkten och tillbehören används
följande symboler.
VARNING
VARNING avser en fara med medelhög risk, som kan leda till
döden eller svår personskada om man inte undviker den.
VAR FÖRSIKTIG
VAR FÖRSIKTIG avser en fara med låg risk, som kan leda till en
lätt eller medelsvår personskada om man inte undviker den.
TIPS
Hänvisar till viktig information.
Följ bruksanvisningen
Avfallshantera produkten enligt EG-direktivet om avfall som
utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produk-
ter – WEEE.
Tillverkare
Denna produkt uppfyller kraven i gällande europeiska och nati-
onella riktlinjer.
4. Avsedd användning
Produkten får enbart användas i ansiktet på människor (utom ögonpartiet). Använd inte ansik-
tsborsten på djur! Produkten är inte lämpad för personer under åtta år!
Produkten är enbart avsedd att användas på det sätt som beskrivs i den här bruksanvis-
ningen. Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppkommer genom olämplig eller felaktig
användning.
5. Säkerhetsanvisningar
VARNING
Förpackningsmaterialet innebär en kvävningsrisk. Håll barn borta från förpackningsmateri-
alet!
Innan du använder produkten kontrollerar du att produkten och tillbehören inte har några
synliga skador. Använd inte produkten i tveksamma fall utan vänd dig till återförsäljaren eller
till vår kundtjänst på angiven adress.
• Låt inte barn leka med produkten!
• Håll produkten utom räckhåll för barn!
Produkten får användas av barn över åtta år och av personer med begränsad fysisk, senso-
risk eller mental förmåga eller bristande erfarenheter och kunskaper under förutsättning att
de hålls under uppsikt eller instrueras i hur produkten ska användas på ett säkert sätt och
förstår vilka risker användningen innebär.
VAR FÖRSIKTIG
Risk för personskador
Om nedanstående anvisningar inte följs kan konsekvensen bli personskador eller materiella
skador.
Använd INTE produkten
- om du har hudsprickor
- på öppna sår
- om du lider av hudsjukdomar eller hudirritationer
- direkt efter det att du har solat
- om du tar mediciner som innehåller steroider.
Elektriska apparater får endast repareras av utbildade elektriker. Felaktigt utförda reparationer
kan utsätta användaren för stor fara. Om produkten slutar fungera eller om den skadas ska
den repareras av en kvalificerad fackverkstad.
Pozorno preberite ta navodila za uporabo. Nato jih shranite za poznejšo
rabo, omogočite dostop do njih še drugim uporabnikom in upoštevajte
napotke.
1. Predstavitev
Ščetka za čiščenje obraza FC 45 omogoča blago in globinsko čiščenje kože obraza. S ščetko
za čiščenje obraza očistite kožo obraza in hkrati spodbujate njeno prekrvavitev.
2. Vsebina paketa
• 1 ščetka za čiščenje obraza FC 45
• 1
krtača
• 1 navodila za uporabo
• 2 bateriji velikosti AAA, 1,5 V
3. Razlaga simbolov
V navodilih za uporabo ter na embalaži in tipski tablici naprave in njenih sestavnih delov se
uporabljajo naslednji simboli:
OPOZORILO
OPOZORILO označuje nevarnost s srednje velikim tveganjem,
ki lahko povzroči smrt ali hude telesne poškodbe, če se ji ne
izognete.
PREVIDNO
PREVIDNO označuje nevarnost z nizkim tveganjem, ki lahko
povzroči lažje ali srednje hude telesne poškodbe, če se ji ne
izognete.
NAPOTEK
Nasveti in pomembne informacije
Upoštevajte navodila za uporabo
Napravo odstranite v skladu z Direktivo ES o odpadni električni
in elektronski opremi (OEEO).
Proizvajalec
Ta izdelek izpolnjuje zahteve veljavnih evropskih direktiv in naci-
onalnih predpisov.
4. Pravilna uporaba
Napravo uporabljajte izključno na človeškem obrazu (vendar ne v predelu oči). Ščetke za
obraz ne uporabljajte na živalih! Naprava ni primerna za otroke, mlajše od 8 let.
Naprava je namenjena le za uporabo, ki je navedena v navodilih za uporabo. Proizvajalec ne
odgovarja za škodo, ki nastane zaradi nepravilne ali nepremišljene uporabe.
5. Varnostna opozorila
OPOZORILO
Nevarnost zadušitve zaradi embalaže. Otrokom ne dovolite v bližino embalaže!
Pred uporabo preverite, ali so na napravi in dodatni opremi vidne poškodbe. V primeru
dvoma naprave ne uporabljajte in se obrnite na trgovca ali na navedeni naslov službe za
stranke.
Otrokom ne dovolite, da se igrajo z napravo.
Napravo hranite zunaj dosega otrok.
Otroci, starejši od 8 let, ter osebe z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposob-
nostmi oz. osebe s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem lahko napravo uporabljajo samo
pod pogojem, da so seznanjeni z navodili za uporabo ter razumejo povezana tveganja.
PREVIDNO
Nevarnost poškodbe
Neupoštevanje teh navodil lahko privede do telesnih poškodb ali materialne škode.
Naprave NE uporabljajte:
– na razpokani koži,
– na odprtih ranah,
– če imate kožno bolezen ali razdraženo kožo,
– neposredno po sončenju,
– če jemljete zdravila, ki vsebujejo steroide.
Električne naprave lahko popravljajo samo usposobljeni serviserji. Neustrezno popravilo lahko
povzroči veliko nevarnost za uporabnika. Če je delovanje naprave moteno ali če je naprava
poškodovana, naj jo popravi kvalificiran serviser.
Citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni de utilizare, păstraţi-le pentru consul-
tarea ulterioară, puneţi-le şi la dispoziţia altor utilizatori şi respectaţi
indicaţiile.
1. Introducere
Peria pentru curăţare facială FC 45 vă oferă o curăţare blândă, în adâncul porilor pielii feţei. Cu
ajutorul periei pentru curăţare faciale nu doar curăţaţi pielea feţei, ci stimulaţi în acelaşi timp
irigaţia sangvină la nivelul pielii feţei.
2. Pachet de livrare
• 1x perie pentru curăţare facială FC 45
• 1x Perie
• 1x prezentele instrucţiuni de utilizare
• 2x baterii AAA 1,5V
3. Explicaţia simbolurilor
În instrucţiunile de utilizare, pe ambalaj şi pe plăcuţa de identificare a aparatului şi a accesorii-
lor sunt utilizate următoarele simboluri:
AVERTIZARE
AVERTIZARE marchează un pericol cu risc mediu, care poate să
conducă la moarte sau accidentări grave dacă nu este evitat.
ATENŢIE
ATENŢIE marchează un pericol cu risc redus, care poate să
conducă la accidentări uşoare sau medii dacă nu este evitat.
INDICAŢIE
Indicaţie privind informaţii importante
Ţineţi cont de instrucţiunile de utilizare
Eliminare în conformitate cu prevederile Directivei WEEE (Waste
Electrical and Electronic Equipment) privind deşeurile de echipa-
mente electrice şi electronice.
Producător
Acest produs îndeplineşte cerinţele directivelor europene şi
naţionale în vigoare.
4. Utilizarea conform destinaţiei
Utilizaţi aparatul exclusiv pe faţa umană (exceptând zona ochilor). Nu utilizaţi peria pentru
curăţare facială la animale! Aparatul nu este adecvat pentru persoane sub 8 ani!
Aparatul poate fi utilizat numai în scopul descris în prezentele instrucţiuni de utilizare.
Producătorul nu poate fi tras la răspundere pentru defecţiunile produse ca urmare a utilizării
necorespunzătoare sau neglijente a aparatului.
5. Instrucţiuni de siguranţă
AVERTIZARE
Pericol de sufocare cu ambalajul. Nu lăsaţi materialul de ambalare la îndemâna copiilor.
Înainte de utilizare, verificaţi aparatul şi accesoriile pentru identificarea defecţiunilor vizi-
bile. În cazul în care aveţi îndoieli, nu utilizaţi aparatul şi adresaţi-vă comerciantului
dumneavoastră sau serviciului pentru clienţi.
• Nu permiteţi copiilor să se joace cu aparatul.
• Nu lăsaţi aparatul la îndemâna copiilor.
Acest aparat poate fi utilizat de copii peste 8 ani şi de persoane cu capacităţi fizice, senzori-
ale sau mintale reduse sau fără experienţă şi cunoştinţe necesare numai dacă aceste perso-
ane sunt supravegheate sau dacă au fost informate cu privire la utilizarea în siguranţă a apa-
ratului şi înţeleg pericolele care rezultă din aceasta.
ATENŢIE
Pericol de accidentare
Nerespectarea următoarelor indicaţii poate conduce la vătămări corporale sau daune mate-
riale.
NU utilizaţi aparatul
- pe piele crăpată;
- pe răni deschise;
- dacă suferiţi de afecţiuni sau iritaţii ale pielii;
- direct după plajă;
- dacă luaţi medicamente care conţin steroizi.
Efectuarea lucrărilor de reparaţii la echipamentele electrice este permisă numai persoane-
lor de specialitate. Reparaţiile efectuate în mod necorespunzător pot cauza pericole majore
pentru utilizator. În cazul defectării sau deteriorării, aparatul trebuie reparat de către o firmă de
specialitate autorizată.
Les grundig gjennom denne bruksanvisningen, oppbevar den for senere
bruk, sørg for at den er tilgjengelig for andre brukere og følg instruksjo-
nene.
1. Innledning
Ansiktsrensebørsten FC 45 gjør en mild og grundig rensing av ansiktshuden mulig. Med ansik-
tsrensebørsten kan du ikke bare rense ansiktshuden din, men samtidig fremmes også blodsir-
kulasjonen i ansiktshuden.
2. Innhold
• 1x Ansiktsrensebørste FC 45
• 1x
Børstetilbehør
• 1x Denne bruksveiledningen
• 2x AAA 1,5V batterier
3. Tegnforklaring
Følgende symboler brukes i bruksanvisningen, på forpakningen, på apparatets typeskilt og
på tilbehøret:
ADVARSEL
ADVARSEL indikerer en farlig situasjon med middels risiko,
som kan føre til i død eller alvorlige personskader hvis den ikke
unngås.
FORSIKTIG
FORSIKTIG indikerer en farlig situasjon med lav risiko, som kan
føre til lettere eller middels personskader hvis den ikke unngås.
MERK
Det henvises til viktig informasjon
Overhold bruksanvisningen
Avhendes i samsvar med EU-direktivet for elektrisk og elektro-
nisk utstyr EC – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equip-
ment)
Produsent
Dette produktet oppfyller alle kravene i de gjeldende europeiske
og nasjonale direktivene.
4. Forskriftsmessig bruk
Apparatet skal utelukkende brukes på ansiktet til mennesker (unntatt i området rundt øynene).
Ansiktsbørsten må ikke brukes på dyr! Produktet er ikke egnet for personer under 8 år!
Apparatet er kun ment for det formålet som beskrives i denne bruksanvisningen. Produsenten
kan ikke holdes ansvarlig for skader som skyldes ikke-forskriftsmessig eller uforsiktig bruk.
5. Sikkerhetsanvisninger
ADVARSEL
Kvelningsfare gjennom emballasjemateriell. Barn må holdes unna emballasjematerialet.
Kontroller før bruk at apparatet eller tilbehøret ikke har synlige skader. Ikke bruk apparatet
hvis du tror det kan være skadet. Henvend deg i stedet til din lokale forhandler eller kontakt
kundeservice.
• Pass på at barn er under tilsyn, slik at de ikke leker med apparatet.
• Oppbevar apparatet utilgjengelig for barn.
Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og eldre, samt av personer med reduserte
fysiske, sensoriske eller mentale ferdigheter eller av personer som mangler erfaring og
kunnskap, når de er under tilsyn eller har fått opplæring i sikker bruk av produktet og hvilke
farer som er forbundet med det.
FORSIKTIG
Fare for skade
Hvis anvisningene ikke følges, kan det oppstå personskader eller materielle skader.
Apparatet skal IKKE brukes,
- når du har sprukken hud.
- på åpne sår.
- når du lider av hudsykdommer eller hudirritasjoner.
- like etter et solbad.
- hvis du tar medisiner som inneholder steroider.
Elektriske apparater skal kun repareres av fagfolk. Ikke-forskriftsmessige reparasjoner kan
sette brukerens liv og helse på spill. Hvis apparatet har feil eller skader, skal du sørge for at
det repareres av et godkjent serviceverksted.
Přečtěte si pečlivě tento návod k použití, uschovejte ho pro pozdější
použití, poskytněte ho i ostatním uživatelům a řiďte se pokyny, které jsou
v něm uvedené.
1. Úvod
Kartáček na čistění pleti FC 45 umožňuje jemné a hluboké čištění pleti. Kartáček na čistění
pleti můžete používat nejen k čištění, ale i k prokrvení pokožky obličeje. Kartáček na čistění
pleti má kromě kruhové rotace i oscilující rotaci pro dosažení zvlášť důkladného čištění.
2. Obsah balení
• 1x kartáček na čistění pleti FC 45
• 1x
kartáčový nástavec
• 1 návod k použití
• 2x baterie AAA 1,5 V
3. Vysvětlení symbolů
V návodu k použití, na obalu a typovém štítku přístroje a příslušenství jsou použity tyto sym-
boly:
VAROVÁNÍ
VAROVÁNÍ označuje nebezpečí se středně velkým rizikem, které
může vést ke smrti nebo vážným poraněním, pokud nebude eli-
minováno.
POZOR
POZOR označuje nebezpečí s malým rizikem, které může vést k
lehkým nebo středně těžkým poraněním, pokud nebude elimino-
váno.
UPOZORNĚNÍ
Upozornění na důležité informace
Dodržujte návod kpoužití
Likvidace podle směrnice o odpadních elektrických a elektro-
nických zařízeních (OEEZ).
Výrobce
Tento výrobek splňuje požadavky platných evropských a národ-
ních směrnic.
4. Použití v souladu s určením
Přístroj používejte výlučně na lidském obličeji (kromě očních partií). Kartáček nepoužívejte na
zvířatech! Přístroj není vhodný pro děti do 8 let!
Přístroj lze používat pouze k účelu uvedenému v tomto návodu k použití. Výrobce neručí za
škody vzniklé nesprávným nebo lehkomyslným použitím.
5. Bezpečnostní pokyny
VAROVÁNÍ
Nebezpečí udušení následkem manipulace s obalovým materiálem. Obalový materiál
udržujte mimo dosah dětí.
ed použitím zkontrolujte, zda přístroj a jeho příslušenství nevykazují žádná viditelná
poškození. V případě pochybností přístroj nepoužívejte a obraťte se na prodejce nebo
zákaznický servis. Adresy servisních středisek jsou uvedeny v návodu.
• Dbejte na to, aby si děti s přístrojem nehrály.
• Přístroj uskladněte mimo dosah dětí.
Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let i osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či
mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod doh-
ledem nebo byly poučeny ohledně bezpečného používání přístroje a chápou z toho vyplý-
vající rizika.
POZOR
Nebezpečí úrazu
Nedodržení dále uvedených pokynů může způsobit škody na zdraví nebo věcné škody.
Přístroj NEPOUŽÍVEJTE:
- jestliže máte popraskanou pleť
- na otevřených ranách
- jestliže trpíte kožním onemocněním nebo máte podrážděnou pokožku.
- bezprostředně po opalování
- jestliže užíváte léky obsahující steroidy
Opravy elektrických přístrojů mohou provádět jen odborníci. Neodborné opravy mohou být
pro uživatele velmi nebezpečné. V případě poruchy nebo poškození nechte přístroj opravit v
kvalifikované opravně.
DANSK
SUOMI
MAGYAR
SVENSKA
SLOVENSKO
ROMÂNĂ
NORSK
ČESKY
FC 45
FC 45
FC 45
FC 45
FC 45
FC 45
FC 45
FC 45
BEURER GmbH • Söinger Str. 218 • 89077 Ulm (Germany)
www.beurer.com
BEURER GmbH • Söinger Str. 218 • 89077 Ulm (Germany)
www.beurer.com
BEURER GmbH • Söinger Str. 218 • 89077 Ulm (Germany)
www.beurer.com
BEURER GmbH • Söinger Str. 218 • 89077 Ulm (Germany)
www.beurer.com
BEURER GmbH • Söinger Str. 218 • 89077 Ulm (Germany)
www.beurer.com
BEURER GmbH • Söinger Str. 218 • 89077 Ulm (Germany)
www.beurer.com
BEURER GmbH • Söinger Str. 218 • 89077 Ulm (Germany)
www.beurer.com
BEURER GmbH • Söinger Str. 218 • 89077 Ulm (Germany)
www.beurer.com
Lataa käyttöohje suomalainen (PDF, 4.61 MB)
(Mieti ympäristöä ja tulosta tämä käyttöopas vain, jos se on todella tarpeen)

Loading…

Arviointi

Kerro meille mielipiteesi Beurer FC 45 Kasvojen puhdistusharja arvioimalla tuote. Haluatko jakaa tuotekokemuksesi tai kysyä kysymyksen? Jätä kommentti sivun alalaidassa.
Oletko tyytyväinen kohteeseen Beurer FC 45 Kasvojen puhdistusharja?
Kyllä Ei
Arvostele tuote ensimmäisenä
0 äänet

Keskustele tuotteesta

Täällä voit jakaa mielipiteesi Beurer FC 45 Kasvojen puhdistusharja:sta. Jos sinulla on kysyttävää, lue ensin huolellisesti käyttöohje. Käsikirjaa voi pyytää yhteydenottolomakkeellamme.

Lisää tästä ohjekirjasta

Ymmärrämme, että on mukavaa, että sinulla on paperikäyttöinen käyttöopas laitteellesi Beurer FC 45 Kasvojen puhdistusharja. Voit aina ladata oppaan verkkosivuiltamme ja tulostaa sen itse. Jos haluat alkuperäisen käyttöoppaan, suosittelemme ottamaan yhteyttä osoitteeseen Beurer. He saattavat pystyä toimittamaan alkuperäisen ohjekirjan. Etsitkö laitteen Beurer FC 45 Kasvojen puhdistusharja käyttöopasta toisella kielellä? Valitse haluamasi kieli kotisivuiltamme ja etsi mallinumero nähdäksesi, onko sitä saatavilla.

Tekniset tiedot

Tuotemerkki Beurer
Malli FC 45
Kategoria Kasvojen puhdistusharjat
Tiedostotyyppi PDF
Tiedoston koko 4.61 MB

Kaikki käsikirjat kohteelle Beurer Kasvojen puhdistusharjat
Lisää Kasvojen puhdistusharjat käsikirjoja

Usein kysytyt kysymykset kohteesta Beurer FC 45 Kasvojen puhdistusharja

Tukitiimimme etsii hyödyllisiä tuotetietoja ja vastaa yleisiin kysymyksiin. Jos huomaat yleisissä kysymyksissä virheen, kerro siitä meille yhteydenottolomakkeella.

Voinko käyttää kasvojen puhdistusharjaa joka päivä? Todennettu

Kasvojen puhdistusharjaa ei ole suositeltavaa käyttää joka päivä. Hyvin säännöllinen käyttö voi johtaa ihon kuivumiseen ja ärsytykseen.

Tästä oli apual (22) Lue lisää
Käyttöohje Beurer FC 45 Kasvojen puhdistusharja

Liittyvät tuotteet

Aiheeseen liittyvät luokat